Νόμος 4685/20 - Άρθρο 121

Άρθρο 121: Τροποποιήσεις του νόμου 4414/2016


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι κάτοχοι των περιπτώσεων α' και β' εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία και συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης.}

 

2. Μετά την παράγραφο 20 του άρθρου 3 του νόμου 4414/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 20Α ως εξής:

 

{20Α. Στις περιπτώσεις σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, οι οποίοι προβαίνουν σε αύξηση ισχύος λόγω εγκατάστασης νέου εξοπλισμού, η διάρκεια ισχύος της Άδειας Λειτουργίας ως προς την πρόσθετη ισχύ εκκινεί από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης τροποποίησης της αρχικής άδειας λειτουργίας.

 

Οι σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για τους οποίους έχει ήδη τροποποιηθεί η άδεια λειτουργίας λόγω αύξησης ισχύος με εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος, καταλαμβάνονται από την ανωτέρω διάταξη και δύναται με αίτημα του παραγωγού και νόμιμου κατόχου της Άδειας Λειτουργίας να τροποποιηθεί εκ νέου η Άδεια Λειτουργίας και να προστεθεί ο ειδικός όρος για την διάρκεια ισχύος της Άδειας Λειτουργίας ως προς την πρόσθετη ισχύ.

 

Οι σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που τροποποιούν τις Άδειες Λειτουργίας τους λόγω αύξησης ισχύος με εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, εκτός από τον ειδικό όρο για τη διάρκεια ισχύος της Άδειας Λειτουργίας ως προς την πρόσθετη ισχύ, προστίθεται και ειδικός όρος για υποχρεωτική εγκατάσταση από τον Παραγωγό διακριτής μετρητικής διάταξης για τη μέτρηση της παραγόμενης ενέργειας από την πρόσθετη ισχύ παραγωγής.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 22 του άρθρου 3 του νόμου 4414/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει τους σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας οι κάτοχοι των οποίων λαμβάνουν βεβαίωση για την ανανέωση της άδειας παραγωγής, που χορηγείται από τη Γραμματεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου 4414/2016 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Οι κάτοχοι σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με ΣΕΔΠ αποζημιώνονται για την ενέργεια που παράγουν, η οποία απορροφάται από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ενεργοποίηση της σύνδεσης, εφόσον έχει υποβληθεί Δήλωση Εκπροσώπησης μέχρι τη συμμετοχή και εκπροσώπησή τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, άλλως από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εκπροσώπησης του σταθμού. Το ανωτέρω διάστημα δεν δύναται να υπερβαίνει τις 10 ημέρες.

 

Η αποζημίωση των σταθμών για την παραγόμενη ενέργεια των ημερών αυτών γίνεται από τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) ως ισχύει, με την Ειδική Τιμή Αγοράς (ΕΤΑ) που εφαρμόζεται στον εκάστοτε αφορώμενο σταθμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης. Η Διαφορική Προσαύξηση καταβάλλεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Ο αρμόδιοι Διαχειριστές Μεταφοράς του Συστήματος και Δικτύου (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ, και Διαχειριστής Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) μεριμνούν για την άμεση ενημέρωση του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) και του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ ΑΕ) για την ενεργοποίηση της σύνδεσης ενός σταθμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, η οποία μπορεί να γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατάλληλη διαδικτυακή εφαρμογή, κ.λ.π.). Η Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η ΕΧΕ ΑΕ και η Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης μεριμνούν για την άμεση συμμετοχή του κατόχου του σταθμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τη Δήλωση Εκπροσώπησης που έχει υποβάλει.

 

Οι Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και οι ΕΧΕ ΑΕ και Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης υποβάλλουν ετησίως απολογιστικές εκθέσεις στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την αξιολόγηση των ενεργειών τους.

 

Σε περίπτωση που η συμμετοχή και εκπροσώπηση του σταθμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος των ανωτέρω 10 ημερών, τότε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κατά την αξιολόγηση των απολογιστικών εκθέσεων των ως άνω εταιρειών διαπιστώνει, με απόφασή της, αν υπήρχε παράβαση από πλευράς κάποιας εξ αυτών στην εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων και, σε περίπτωση που υπάρχει, επιβάλλει πρόστιμο ίσο με το ποσό της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην καταμετρηθείσα ενέργεια των ημερών υπέρβασης του παραπάνω χρονικού διαστήματος των 10 ημερών, με βάση την Ειδική Τιμή Αγοράς (ΕΤΑ) που εφαρμόζεται στον εκάστοτε σταθμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.}

 

5. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του νόμου 4414/2016 προστίθεται παράγραφος 5Α ως εξής:

 

{Οι προθεσμίες ενεργοποίησης της σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που έχουν επιλεγεί σε διενεργηθείσες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών παρατείνονται κατά 12 μήνες, εφόσον κατά τον χρόνο διενέργειας της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών υφίστατο για τον επιλεγέντα παραγωγό υποχρέωση από το θεσμικό πλαίσιο για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου να υλοποιηθεί ο σταθμός. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, στην προκήρυξη κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, προβλέπονται προθεσμίες υλοποίησης σταθμών μεγαλύτερες κατά 12 μήνες, εφόσον κατά τον χρόνο διενέργειας της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών υφίσταται για τον επιλεγέντα παραγωγό υποχρέωση από το θεσμικό πλαίσιο για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου να υλοποιηθεί ο σταθμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.