Νόμος 4414/16 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την 01-01-2017, τίθεται σε ισχύ καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθορίζονται οι τεχνολογίες ή και οι κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που εντάσσονται στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών της παραγράφου 1, ο χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτερων ή μη, η μεθοδολογία και η διαδικασία επιμερισμού ισχύος που προβλέπεται για συμμετοχή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τη διατύπωση της γνώμης της λαμβάνει υπόψη ιδίως τα ακόλουθα:

 

α) τους στόχους ανάπτυξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης,

 

β) τους τεχνικούς περιορισμούς του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,

 

γ) το κόστος της αναγκαίας επέκτασης του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την ανάπτυξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης,

 

δ) την ανάγκη αποφυγής στρεβλώσεων στις αγορές πρώτων υλών από τη στήριξη της βιομάζας,

 

ε) τη συνεισφορά της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη διαμόρφωση των Τιμών Αναφοράς και την επίπτωση στο συνολικό κόστος της Λειτουργικής Ενίσχυσης του καθεστώτος στήριξης του παρόντος αναφορικά με την επίτευξη των εθνικών στόχων για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.

 

Η γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέχρι τις 30-11-2016.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθορίζονται η εγκατεστημένη ισχύς, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, η οποία δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών συμπεριλαμβανομένων των σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, κατά το τρέχον έτος ή και τα επόμενα ημερολογιακά έτη από την έκδοση της απόφασης αυτής, ο ελάχιστος αριθμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος, καθώς και η ανώτατη ή/και η κατώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.

 

3Α. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 4, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής απαγορεύεται να συνάπτει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για περισσότερα από 2 έργα της ίδιας τεχνολογίας, εφόσον οι τεχνολογίες ενισχύονται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη λήψη ή την τροποποίηση λόγω μείωσης της ισχύος αδειών παραγωγής για αιολικούς σταθμούς, οι οποίοι με βάση την αρχική ή νέα ισχύ τους εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, εξετάζει το κριτήριο του πρώτου εδαφίου και αν διαπιστώσει ότι ο αιτών, άμεσα ή έμμεσα κατά τα παραπάνω, κατέχει ήδη 2 άδειες παραγωγής για κατηγορία αιολικών σταθμών που εξαιρείται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, εκδίδει την άδεια με τον όρο της υποχρεωτικής συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Ο όρος αυτός απαγορεύεται να τροποποιηθεί.

 

Η Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης και η Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ως διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων ελέγχουν το κριτήριο του πρώτου εδαφίου κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών και αν διαπιστώσουν ότι ο αιτών, άμεσα ή έμμεσα κατά τα παραπάνω, έχει συνάψει ήδη 2 συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών απορρίπτουν την αίτηση.

 

Κάθε αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ή για σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης που υποβάλλεται για αιολικό ή φωτοβολταϊκό σταθμό, ο οποίος με βάση την ισχύ του εντάσσεται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) του αιτούντος με την οποία βεβαιώνεται η πλήρωση ή μη του κριτηρίου του πρώτου εδαφίου.

 

Οι Ενεργειακές Κοινότητες που συστήνονται, σύμφωνα με το νόμο 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018) απαγορεύεται να συνάπτουν συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για συνολική εγκατεστημένη ισχύ ή μέγιστη ισχύ παραγωγής άνω των 18 MW. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων..

 

β) Οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικούς σταθμούς ή για σταθμούς που αναπτύσσονται από Ενεργειακές Κοινότητες, οι οποίοι με βάση την ισχύ τους εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, που έχουν υποβληθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας από την 01-01-2016 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, επικαιροποιούνται εντός 1 μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος με την προσκόμιση της υπεύθυνης δήλωσης του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3Α του άρθρου 7 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016), όπως αυτή προστέθηκε με την περίπτωση α' της παρούσας και αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη και το κριτήριο του πρώτου εδαφίου της ίδιας διάταξης.

 

Αν οι εκκρεμείς αιτήσεις δεν επικαιροποιηθούν εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, αυτές απορρίπτονται. Αν, εντός της ίδιας προθεσμίας, γίνει αλλαγή στο πρόσωπο, στη μετοχική σύνθεση ή στη διοίκηση του αιτούντος, οι άδειες εκδίδονται με τον όρο της υποχρεωτικής συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Ειδικά για Ενεργειακές Κοινότητες επιτρέπεται η μεταφορά του αιτήματος για χορήγηση άδειας παραγωγής σε νέα Ενεργειακή Κοινότητα εντός 2 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Ο έλεγχος του κριτηρίου του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3Α του άρθρου 7 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016), όπως αυτή προστέθηκε με την περίπτωση α' της παρούσας, δεν πραγματοποιείται κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών από τη Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης και τηΔιαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ως διαχειριστή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών:

 

α)α) για αιολικούς σταθμούς, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για άδεια παραγωγής πριν από την 01-01-2016 και

 

β)β) για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης μέχρι τις 28-02-2019.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3Α προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 72 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

4. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης και συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης ή λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 3, η οποία διέπεται από την Τιμή Αναφοράς που προέκυψε ανά σταθμό από την αντίστοιχη υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας.

 

5. Η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, προκηρύσσεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, στην οποία καθορίζονται τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης, οι γεωγραφικοί ή άλλοι χωροταξικοί περιορισμοί, ο χρονικός ορίζοντας κατασκευής και λειτουργίας των επιλεγέντων σταθμών, στοιχεία για τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές, τυχόν ρήτρες, τυχόν μείωση της Τιμής Αναφοράς που προκύπτει στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης σε ένα Μη Διασυνδεδεμένο Νησί μετά τη διασύνδεσή του με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας. Για τη διενέργεια και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών αρμόδια είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

Οι απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές: α) για τη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και β) για την κατασκευή και ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) των σταθμών που επελέγησαν από την ανταγωνιστική διαδικασία, καταπίπτουν υπέρ του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 131 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 

5Α. Οι προθεσμίες ενεργοποίησης της σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που έχουν επιλεγεί σε διενεργηθείσες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών παρατείνονται κατά 12 μήνες, εφόσον κατά τον χρόνο διενέργειας της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών υφίστατο για τον επιλεγέντα παραγωγό υποχρέωση από το θεσμικό πλαίσιο για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου να υλοποιηθεί ο σταθμός. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, στην προκήρυξη κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, προβλέπονται προθεσμίες υλοποίησης σταθμών μεγαλύτερες κατά 12 μήνες, εφόσον κατά τον χρόνο διενέργειας της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών υφίσταται για τον επιλεγέντα παραγωγό υποχρέωση από το θεσμικό πλαίσιο για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου να υλοποιηθεί ο σταθμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5Α προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 121 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

6. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών αποτελεί η καταβολή τέλους συμμετοχής, υπέρ της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, το οποίο καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 3. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με απόφασή της μπορεί να διαθέτει ποσοστό του τέλους αυτού στον Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011).

 

7. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με την ολοκλήρωση κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, εκδίδει και αναρτά στην ιστοσελίδα της, πίνακα αποτελεσμάτων ο οποίος περιλαμβάνει και τη μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς ανά κατηγορία σταθμών.

 

8. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που συμμετέχουν στην πρώτη ή και τη δεύτερη ή και την τρίτη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών του παρόντος άρθρου, η οποία διενεργείται μετά την ημερομηνία που υποβάλλουν την εγγυητική επιστολή στον αρμόδιο Διαχειριστή, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ι.1 της παραγράφου I του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) για την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και αφορά στην κατηγορία τεχνολογία των σταθμών τους και οι σταθμοί τους δεν επιλέγονται για ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, δικαιούνται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στον αρμόδιο Διαχειριστή. Οι εν λόγω κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης μπορούν να ασκήσουν το ανωτέρω δικαίωμα, αποκλειστικά εντός χρονικού διαστήματος 2 μηνών από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών. Οι κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του αριθμού των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, που πρέπει να διενεργηθούν για να επιστραφεί η εγγυητική επιστολή για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, που δικαιούνται να συμμετάσχουν τόσο στις ειδικές κατά τεχνολογία, όσο και στις κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών.

 

Με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως η Άδεια Παραγωγής, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η Άδεια Εγκατάστασης και γενικότερα όλες οι άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί για τον εν λόγω σταθμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/2018).

 

8Α. Η διάρκεια ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης ή και της άδειας εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, που επιλέγονται για ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ενεργοποίησης της σύνδεσής τους (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία), που καθορίζεται με την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της παραγράφου 5 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8Α προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

8Β. Οι κάτοχοι οριστικών προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), μπορούν να υποβάλουν αίτημα προς τον αρμόδιο διαχειριστή για την παράταση της διάρκειας ισχύος οριστικών προσφορών σύνδεσής τους, κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006, εφόσον:

 

α) η διάρκεια ισχύος αυτών λήγει μετά την 01-01-2019,

β) το αίτημα υποβάλλεται εντός της διάρκειας ισχύος αυτών και

γ) έχουν συμμετάσχει σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, η οποία έχει διενεργηθεί για την κατηγορία στην οποία ανήκουν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία χορήγησης της οριστικής προσφοράς σύνδεσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος παράτασης και δεν έχουν επιλεγεί.

 

Τα αιτήματα προς τον αρμόδιο Διαχειριστή υποβάλλονται άπαξ και οι οριστικές προσφορές σύνδεσης παρατείνονται για χρονικό διάστημα μέχρι και 2 μήνες μετά την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων της πρώτης ή της δεύτερης ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που διενεργείται μετά την ημερομηνία χορήγησης της οριστικής προσφοράς σύνδεσης κάθε σταθμού.

 

Σε περίπτωση επιλογής του σταθμού σε ανταγωνιστική διαδικασία που διενεργείται μέσα στη χρονική διάρκεια ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης και της παράτασής της, η οριστική προσφορά σύνδεσης παραμένει σε ισχύ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης, όπως αυτή ορίζεται στην αντίστοιχη προκήρυξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον αρμόδιο Διαχειριστή αίτημα σύναψης σύμβασης σύνδεσης με πλήρη φάκελο, μέσα σε 2 μήνες από την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων της ανταγωνιστικής διαδικασίας, διαφορετικά η οριστική προσφορά σύνδεσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή για την αποδοχή της οριστικής προσφοράς σύνδεσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8Β προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

8Γ. Η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, οι οποίες λήγουν εντός του έτους 2019, παρατείνεται μέχρι τη διενέργεια της τελευταίας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που αντιστοιχεί στην κατηγορία του σταθμού του έτους 2020, με την προϋπόθεση ότι οι σταθμοί θα έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών που έχει διεξαχθεί εντός της αρχικής διάρκειας ισχύος της άδειας εγκατάστασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8Γ προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου έβδομου του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019).

 

9. (πρώην 8) Ειδικά για το έτος 2016, εκδίδεται εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την προκήρυξη της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5, η οποία διενεργείται εντός του έτους 2016. Ειδικά για την εν λόγω διαδικασία το τέλος συμμετοχής της παραγράφου 6 καθορίζεται στα 500 € για κάθε συμμετέχοντα σε αυτή.

 

10. (πρώην 9) Για την πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ισχύουν τα ακόλουθα:

 

α) Η δημοπρατούμενη ισχύς είναι τουλάχιστον 40 MW,

 

β) Η δημοπρατούμενη ισχύς επιμερίζεται μεταξύ φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που υποχρεούνται σε λήψη άδειας παραγωγής και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006). Ο ακριβής επιμερισμός της προς προκήρυξη ισχύος καθορίζεται στην απόφαση της παραγράφου 8, ενώ η προκηρυσσόμενη ισχύς για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της συνολικά δημοπρατούμενης ισχύος. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δυνατότητα κατανομής αδιάθετης ισχύος προς κατακύρωση μεταξύ των δύο κατηγοριών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, αν η ισχύς των επιλεχθέντων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ανά κατηγορία υπολείπεται της αρχικά δημοπρατούμενης ισχύος της αντίστοιχης κατηγορίας φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου, χωρίς τον περιορισμό του ποσοστού που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 8.

 

γ) Η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται σε 94 €/MWh για τις υπόχρεες σε λήψη άδειας παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και σε 104€ / MWh για τις εξαιρούμενες από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

 

δ) Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς ανά υποβαλλόμενη προσφορά ορίζεται στα 10MW.

 

ε) Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που θα επιλεγούν μέσω της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας, η ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) κατά περίπτωση πρέπει να λάβει χώρα εντός:

 

α)α. 18 μηνών από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ισχύ ≤1 MWp,

β)β. 24 μηνών από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ισχύ >1 MWp.

 

Οι προθεσμίες αυτές δεν ισχύουν εφόσον μετά την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας ανασταλεί με δικαστική απόφαση η ισχύς οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου.

 

Στην περίπτωση αυτή οι προθεσμίες παρατείνονται για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή αυτή.

 

Με την απόφαση της παραγράφου 8, καθορίζεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί εφόσον δεν τηρηθούν οι ως άνω αναφερόμενοι χρόνοι ως προς την ενεργοποίηση της σύνδεσης.

 

11. (πρώην 10) Προϋπόθεση για την συμμετοχή στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών είναι η ύπαρξη Σύμβασης Σύνδεσης σε ισχύ ή οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε ισχύ με την προϋπόθεση ότι έχει προσκομισθεί η εγγυητική επιστολή του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) ή του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012) κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος συμμετοχής στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία.

 

12. (πρώην 11) Για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις για τις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ισχύει η εκδοθείσα Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, η διάρκεια ισχύος της παρατείνεται: α) για όλες τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μέχρι την ημερομηνία υποβολής προσφορών στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία και β) για εκείνες τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που τελικά θα επιλεγούν ως εγκαταστάσεις για στήριξη με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 13.

 

13. (πρώην 12) Ειδικά για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013), για τις οποίες δεν είχαν προσκομισθεί εγγυητικές επιστολές εντός των προθεσμιών που ορίζουν οι διατάξεις αυτές καθώς και για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν ενέπιπταν μεν στις ως άνω διατάξεις του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) επειδή οι κάτοχοι τους είχαν ήδη συνάψει συμβάσεις σύνδεσης προ της έναρξης εφαρμογής τους, οι οποίες όμως συμβάσεις λύθηκαν αυτοδικαίως λόγω παρέλευσης της χρονικής διάρκειας ισχύος της προσφοράς σύνδεσης κατά τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013), χωρίς ενδιαμέσως να έχουν υλοποιηθεί, ισχύουν τα ακόλουθα:

 

α) Οι ως άνω ενδιαφερόμενοι κάτοχοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτημα εκ νέου χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, εφόσον προσκομίσουν την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή εντός 2 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προκειμένου να έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία και υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμος ο αντίστοιχος ηλεκτρικός χώρος.

 

β) Τα ως άνω αιτήματα εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι όλων των λοιπών αιτημάτων, και με σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής, ή και παράλληλα εφόσον δεν υφίσταται παραβίαση της προτεραιότητας έναντι του αυτού ηλεκτρικού χώρου. Αν δεν καταστεί δυνατή η εκ νέου χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης λόγω της μη ύπαρξης διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον αιτούντα.

 

γ) Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις της παρούσας παραγράφου μπορεί, εφόσον το επιλέξουν να υποβάλλουν αίτημα χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για μειωμένη, ως προς το αρχικό αίτημά τους, εγκατεστημένη ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή η Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, δεν απαιτείται να έχει τροποποιηθεί στη βάση της νέας ισχύος προ της υποβολής του αιτήματος για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, αλλά εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και με τους όρους που προβλέπονται, για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που επιλέγονται στο πλαίσιο της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, στην απόφαση της παραγράφου 8. Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση που υποχρεούται σε άδεια παραγωγής δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση της ως άνω διάταξης για μείωση ισχύος τέτοια ώστε ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη μειωμένη πλέον ισχύ, να εξαιρείται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.

 

14. (πρώην 13) Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν στον αρμόδιο Διαχειριστή την εγγυητική επιστολή για την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης που προβλέπεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ι.1 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) ή την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στην παράγραφο 13 του άρθρου 39 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012) ισχύουν τα ακόλουθα:

 

α) Αν συμμετάσχουν στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και δεν επιλεγούν ως εγκαταστάσεις για στήριξη με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, δικαιούνται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής. Ειδικά για τις περιπτώσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων της παραγράφου 12, η εκ νέου χορηγηθείσα οριστική προσφορά σύνδεσης παύει να ισχύει αυτοδικαίως με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών και η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται. Οι εν λόγω φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις δεν δικαιούνται να υποβάλουν νέο αίτημα για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης πριν από την 01-02-2017.

 

β) Αν συμμετάσχουν στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και επιλεγούν ως εγκαταστάσεις για στήριξη με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ή η Άδεια Εγκατάστασης παρατείνεται μέχρι τη λήξη των προθεσμιών της περίπτωσης ε' της παραγράφου 9, υπό την προϋπόθεση ότι εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών θα υποβάλουν στον αρμόδιο διαχειριστή πλήρη φάκελο για τη σύναψη της σχετικής Σύμβασης Σύνδεσης, αλλιώς η εγγυητική επιστολή καταπίπτει κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) και της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012),

 

γ) Αν δεν συμμετάσχουν στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) και της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012). Ειδικά για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 12, η εκ νέου χορηγηθείσα Οριστικής Προσφορά Σύνδεσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει σε περίπτωση μη συμμετοχής στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία και η εγγυητική επιστολή καταπίπτει κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) και του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012).

 

Για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες, κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ και τελικά επιλεγούν ως εγκαταστάσεις για στήριξη με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, η ισχύς της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ή της Άδειας Εγκατάστασης αν κάποια από αυτές λήγει εντός των προθεσμιών της περίπτωσης ε' της παραγράφου 9, παρατείνεται μέχρι τη λήξη των προθεσμιών αυτών.

 

15. (πρώην 14) Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του νόμου 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/2009) και τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ενταχθεί στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του νόμου 3894/2010 (ΦΕΚ 204/Α/2010), με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθορίζεται ειδικό πλαίσιο συμμετοχής στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών. Στο ειδικό πλαίσιο, μπορεί να καθορίζονται η συμμετοχή των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου στις διαδικασίες αυτές ως ξεχωριστή κατηγορία, ειδικά κριτήρια συμμετοχής και ειδικά κριτήρια αξιολόγησης κατά τις διαδικασίες αυτές, το μέγεθος της δημοπρατούμενης ισχύος αποκλειστικά για τις εγκαταστάσεις αυτές, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 MW μέχρι το 2020, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για τη συμμετοχή των ανωτέρω φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 8 έως 13.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.