Νόμος 4685/20 - Άρθρο 131

Άρθρο 131: Μετασχηματισμός Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων ανώνυμη εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 15 του άρθρου 80Ι του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{15. Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) μετά την παράδοση σε αυτό των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9, μεταβιβάζει άνευ ανταλλάγματος προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. μετοχές που αντιστοιχούν σε 65% του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. που περιέρχονται στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ως αποτέλεσμα των εταιρικών μετασχηματισμών του παρόντος άρθρου. Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων ανώνυμη εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προς τον σκοπό απόκτησης και των λοιπών μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 146 του νόμου 4001/2011 προστίθενται νέες περιπτώσεις ι)η', ι)θ' και κ' ως εξής:

 

{ι)η. Η συμμετοχή σε υφιστάμενα διεθνή έργα και σε έργα που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής της σε εταιρείες που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη, την κατασκευή, την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση έργων υποδομών διασύνδεσης με γειτονικές χώρες.

 

ι)θ. Η απόκτηση, ανάπτυξη, διαχείριση, εκμετάλλευση και κατασκευή έργων υποδομής που σχετίζονται με διασυνοριακά έργα φυσικού αερίου ή/και άλλων μορφών ενέργειας, πλην αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων, με γειτονικές ή άλλες χώρες, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και στο ρυθμιστικό πλαίσιο,

 

κ. Τυχόν άλλη συναφής με τα ανωτέρω δραστηριότητα.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 146 του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για την επιδίωξη των σκοπών της η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων ανώνυμη εταιρεία μπορεί:

 

α) να συνεργάζεται και να συνάπτει συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,

 

β) να συμμετέχει στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή ιδρυόμενων επιχειρήσεων, να δανειοδοτεί τέτοιες επιχειρήσεις, να εγγυάται υπέρ αυτών, να εκδίδει ομολογιακά δάνεια, να συμμετέχει στο κεφάλαιο δανειοδοτηθεισών από αυτήν επιχειρήσεων με μετατροπή σε μετοχές των εις χείρας της ομολογιών των δανείων αυτών, υπό τον όρο ότι η συμμετοχή της σε αυτές είναι συμβατή με την κείμενη νομοθεσία και το εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο,

 

γ) να συνεργάζεται με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και φορείς, της ημεδαπής και της αλλοδαπής σχετικούς με τον σκοπό της,

 

δ) να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια και πράξη προς επιδίωξη των σκοπών της, στην ανάληψη κάθε δραστηριότητας και στη διενέργεια κάθε υλικής πράξης ή δικαιοπραξίας, άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένης με τους σκοπούς της Εταιρείας, πάντα εντός των ορίων του Καταστατικού της και των διατάξεων του κείμενου νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου.}

 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 147 του νόμου 4001/2011 προστίθεται νέα περίπτωση ε) ως εξής:

 

{ε) Δυνατότητα επιχορήγησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.}

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 147 του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία εκκαθάρισης των ποσών που εισπράττει η Εταιρία από την άσκηση των δραστηριοτήτων της, το ποσοστό που παρακρατεί υπέρ αυτής για τον σκοπό της και ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης του υπολοίπου στο Δημόσιο, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την επιχορήγηση που προβλέπεται στην περίπτωση ε) της παραγράφου 2 του παρόντος.}

 

6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 148 του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Δεν διορίζονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσοι είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή μελετητές σε επιχείρηση, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα άμεσα ή έμμεσα, στις περιοχές της περίπτωσης α' του άρθρου 146, στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων ή σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε ανταγωνιστικά έργα υποδομών φυσικού αερίου. Όσα μέλη παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εκπίπτουν αυτοδικαίως της ιδιότητας του μέλους και περί αυτού εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επίσης τα μέλη αυτά υποχρεούνται να επιστρέφουν στην Εταιρεία το σύνολο των αποδοχών και αποζημιώσεων που εισέπραξαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.}

 

7. Η παράγραφος 8 του άρθρου 148 του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Για τον καθορισμό των αποδοχών και των εν γένει πρόσθετων αμοιβών, απολαβών και αποζημιώσεων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) και το ύψος αυτών δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από την ανάλογη εφαρμογή της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του νόμου αυτού. Για τον καθορισμό των αποζημιώσεων των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 και αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4354/2015. Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου βαρύνει τον προϋπολογισμό της Εταιρείας.}

 

8. Η παράγραφος 10 του άρθρου 148 του νόμου 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας δεν επιτρέπεται, για 1 έτος μετά τη λήξη της θητείας τους, με οποιονδήποτε τρόπο, να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή να απασχολούνται, με ή χωρίς αμοιβή, με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε Εταιρία ή Επιχείρηση, οι οποίες, είτε οι ίδιες είτε μέσω άλλης επιχείρησης, δραστηριοποιούνται, άμεσα ή έμμεσα, στις περιοχές της περίπτωσης α' του άρθρου 146, στον τομέα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων ή σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε ανταγωνιστικά έργα υποδομών φυσικού αερίου. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών και αποζημιώσεων που έλαβε το μέλος κατά τη διάρκεια της θητείας του.}

 

9. Στο άρθρο 152 του νόμου 4001/2011 προστίθεται νέα παράγραφος 5, ως εξής:

 

{5. Η μεταφορά προσωπικού και εν γένει απασχολουμένων με κάθε έννομη σχέση που πραγματοποιείται προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων ή θυγατρικές της ως αποτέλεσμα ή/ και στο πλαίσιο των προβλεπομένων στην παράγραφο 15 του άρθρου 80Ι, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εξαιρείται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2.}

 

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016) προστίθεται νέα περίπτωση κ)ζ), ως εξής:

 

{κ)ζ) στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων ανώνυμη εταιρεία}

 

11. Στο άρθρο 125 του νόμου 4001/2011 προστίθεται νέα παράγραφος 3Α ως εξής:

 

{3Α. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και διαδικασίας, για μεμονωμένες περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικού από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού προς την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, η μετακίνηση πραγματοποιείται με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο εταιρειών μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου προς αυτά, η οποία υποβάλλεται μέχρι την 30-09-2020. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από την εταιρεία προέλευσης αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.