Νόμος 998/79 - Άρθρο 68

Άρθρο 68: Παραβάσεις αναφερόμενες στα προστατευτικά μέτρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους τιμωρείται:

 

α) ο καθ' οιονδήποτε τρόπον παρεμποδίζων την κατά τα άρθρα 11 και 12 φωτογράφηση ή χαρτογράφηση δασών και δασικών εκτάσεων,

β) ο καθ' οιονδήποτε τρόπον βλάπτων ή καταστρέφων τα υπό του άρθρου 16 προβλεπόμενα προστατευτικά έργα ή άλλως πως παρακωλύων την εκτέλεσιν αυτών, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωσις βαρύτερης αξιοποίνου πράξεως,

γ) ο βλάπτων, καταστρέφων ή μετακινών τις υπό του άρθρου 20 προβλεπόμενες πινακίδας,

δ) οι διοικούντες τους κατ' άρθρο 22 αναγκαστικούς συνεταιρισμούς, οίτινες δεν εκπληρούν τις υπό της παραγράφου 2 στοιχεία α', β', γ' και δ' του εν λόγω άρθρου επιβαλλόμενες υποχρεώσεις.

 

2. Η εξ αμελείας τέλεσις τινός των εν τη προηγουμένη παραγράφω πράξεων τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις 6 μηνών.

 

3. Οι παραβάτες των διατάξεων της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 15 τιμωρούνται με πρόστιμο από 50.000 έως 150.000 δραχμές και με φυλάκιση από 2 έως 6 μήνες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με τη παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.