Προεδρικό διάταγμα 10/11/00

ΠΔ 10-11-2000: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων του Δήμου Γρεβενών (νομού Γρεβενών) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ίδιου ως άνω δήμου στα σημεία σύνδεσης με την περιοχή επέκτασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 10-11-2000: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων του Δήμου Γρεβενών (νομού Γρεβενών) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ίδιου ως άνω δήμου στα σημεία σύνδεσης με την περιοχή επέκτασης, (ΦΕΚ 857/Δ/2000), 08-12-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 37, 43, 44, 152 , 153, 154, 160, 161, 243, 248, 249, 250, και 255 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) όπως τα άρθρα 243, 248, 249, 250, και 255 τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 13 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

3. Την 69128/3962/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου οικισμού Γρεβενών δήμου Γρεβενών (νομού Γρεβενών) (ΦΕΚ 62/Δ/1989), όπως αναδημοσιεύτηκε με την 67403/3447/1992 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1007/Δ/1992).

 

4. Την 81017/5898/1995 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων Κούρβουλο, Κέντρο, Μέρας και Βαρόσι του Δήμου Γρεβενών (νομού Γρεβενών).

 

5. Τις 429/1989, 444/1989, 514/1989, 338/1991, 167/1992, 510/1992, 59/1993, 237/1995, 502/1999, 552/1999, 2/2000 και 102/2000 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.

 

6. Τις 3/1991, 4/1991, 4/1992, 1/1993, 4/1993, 21/1999 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Γρεβενών.

 

7. Τις 311/1999, 314/1999 και 100/2000 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

9. Τις 701/1995 και 398/2000 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 10-11-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.