Προεδρικό διάταγμα 10/8/81f

ΠΔ 10-08-1981: Περί τροποποιήσεως του από 21-07-1978 προεδρικού διατάγματος περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού του οικισμού Αραχώβης (Βοιωτίας) και τροποποιήσεως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 10-08-1981: Περί τροποποιήσεως του από 21-07-1978 προεδρικού διατάγματος περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού του οικισμού Αραχώβης (Βοιωτίας) και τροποποιήσεως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 451/Δ/1981), 24-08-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα του άρθρου 79 (παράγραφοι 1, 5 και 6 αυτού), ως η παράγραφος αντικαταστάθηκε δια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977.

 

3. Τις διατάξεις τής παραγράφου 3)στ του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), ως τούτο αντικαταστάθηκε δια του αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1968) και την εις εκτέλεσιν ταύτης εκδοθείσα υπ' αριθμόν Ε/11254/1499/1976 απόφαση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων περί εξαιρέσεως των περιοχών Χρυσού, Γαλαξιδίου, Αραχώβης κ.λ.π. εκ της αρμοδιότητος του Νομάρχου, ως προς την έγκριση, επέκτασιν, τροποποίηση κ.λ.π. των σχεδίων πόλεων και κωμών (ΦΕΚ 490/Β/1976).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980)και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7.

 

5. Την από 03-04-1981 Εισήγηση - Αιτιολογική Έκθεση της Διευθύνσεως Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος (Γ7).

 

6. Την υπ' αριθμόν 811/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζομεν:

 

Άρθρον μόνο

 

Το εδάφιο β της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του από 21-07-1978 προεδρικού διατάγματος περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού του οικισμού Αραχώβης (Βοιωτίας) και τροποποιήσεως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού (ΦΕΚ 460/Δ/1978) αντικαθίσταται ως κάτωθι:

 

{β) Οι εξωτερικοί τοίχοι δέον όπως κατασκευάζονται είτε εκ λιθοδομής, ορατής εξωτερικώς (άνευ επιχρίσματος) είτε εξ οιουδήποτε ετέρου υλικού εξωτερικώς επιχρισμένου δια τριφτού ασβεστοκονιάματος.}

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 10-08-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.