Προεδρικό διάταγμα 21/7/78

ΠΔ 21-07-1978: Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού του οικισμού Αράχοβας (Βοιωτίας) και τροποποιήσεως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 21-07-1978: Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού του οικισμού Αράχοβας (Βοιωτίας) και τροποποιήσεως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού, (ΦΕΚ 460/Δ/1978), 05-09-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 11, 14, 17 και 85Α αυτού, του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 16 (παράγραφος 3), 17 (παράγραφος 1), 21 (παράγραφος 3), 22 (παράγραφος 3), 68 (παράγραφος 1), 72 (παράγραφοι 1 και 3), 79 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 και 6) ως η παράγραφος 6 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 622/1977, 80 (παράγραφοι 1 και 2) και 102 (παράγραφος 1) αυτού, της παραγράφου 3)στ του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), ως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την σε εκτέλεση αυτού εκδοθείσα υπ' αριθμόν Ε/11254/1499/29-03-1976 απόφαση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων περί εξαιρέσεως των περιοχών Χρυσού Γαλαξιδίου, Αραχώβης, εκ της αρμοδιότητας του Νομάρχη, ως προς την έγκριση, επέκταση, τροποποίηση κ.λ.π. των σχεδίων πόλεως και κωμών (ΦΕΚ 490/Β/1976), και ιδόντες την υπ' αριθμόν ΕΔ2/α/04/59/ΦΘ211/29-03-1978 απόφαση περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 282/Β/1978), την από 23-12-1977 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος, ως και τις υπ' αριθμούς 1191/1977 και 308/1978 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 21-07-1978

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.