Προεδρικό διάταγμα 1184/81 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 23 του 465/1970 βασιλικού διατάγματος, ως τούτο τροποποιήθηκε δια του άρθρου 1 του βασιλικού διατάγματος 832/1970 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του υπ' αριθμού 465/1970 βασιλικού διατάγματος περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών, των άρθρων 1, 2 και 3 τον βασιλικού διατάγματος 548/1971 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινών του υπ' αριθμού 465/1970 βασιλικού διατάγματος περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών και του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος 163/1973 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρου 2 του βασιλικού διατάγματος 548/1971 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του 465/1970 βασιλικού διατάγματος, περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεων και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων κ.λ.π. αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 23: Πρατήρια ιδρυθέντα κατά το παρελθόν.

 

1. Η λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων των ιδρυθέντων προ της εκδόσεως του βασιλικού διατάγματος 465/1970, δια τα οποία δεν πραγματοποιήθηκε ή προσαρμογή της διατάξεως κυκλοφοριακής συνδέσεώς των, ως όριζαν οι διατάξεις του βασιλικού διατάγματος 548/1971 και προεδρικού διατάγματος 163/1973 παρατείνεται μέχρι και της 31-07-1984.

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι δια την λειτουργία των ανωτέρω πρατηρίων υποβάλουν όπως υποβάλουν μέχρι της 30-06-1982 εις τις περιφερειακές υπηρεσίες νομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Συγκοινωνιών τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

α) Αίτησις.

 

β) Γραμμάτιο καταθέσεως εις δημόσιον ταμείον δραχμών 300 δι' εκάστην μόνιμη αντλία, δραχμές 100 δι' εκάστην φορητή και δραχμές 300 δι έκαστον πλυντήριον λιπαντήριο.

 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, συντασσόμενη συμφώνως προς τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 εις ην δηλώνονται τα εξής: Ότι ουδεμία αλλαγή του πρατηρίου επήλθε, ότι δεν καταδικάσθηκε κατά την τελευταία πενταετία δια νοθεία καυσίμων, ως και επί λιποταξία ή ανυποταξία και ότι δεν υπόκειται εις τις υπό των άρθρων 82 και 83 τον νομοθετικού διατάγματος [Ν] 720/1970 περί στρατολογίας ως ούτος ισχύει, απαγγελλομένης στερήσεις και ανικανότητας. Εις περίπτωσιν καθ' ην επήλθε μεταβολή του πρατηρίου ή των στοιχείων της εγκαταστάσεως του πρατηρίου ή της κυκλοφοριακής συνδέσεως του πρατηρίου μετά της οδού ή ουσιώδης τοιαύτη της πέριξ του πρατηρίου περιοχής, από του χρόνου χορηγήσεως της τελευταίας αδείας λειτουργίας μέχρι της ημερομηνίας υποβολής της ανωτέρω αιτήσεως, τούτο δηλώνεται εις την κατά το προηγούμενον εδάφιον υπεύθυνη δήλωση.

 

δ) Εις περίπτωσιν παραχωρήσεως της χρήσεως ή της εκμεταλλεύσεως του πρατηρίου, εν όλω ή εν μέρει λειτουργούντος πρατηρίου, εις πρόσωπον διαφορετικό του εν τη τελευταία αδεία λειτουργίας τον ενδιαφερόμενον:

 

α)α) Υποβάλλεται, εκτός των ως άνω δικαιολογητικών, και υπεύθυνος δήλωσις του νέου εκμεταλλευτή συντασσόμενη κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 ότι ούτος έχει το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του πρατηρίου και ότι δεν είναι κάτοχος αδείας λειτουργίας, ετέρου πρατηρίου ή ιδανικών μεριδίων καθ' άπασαν τη επικράτεια και

 

β)β) Επιδεικνύεται και το εκλογικό βιβλιάριο ή υποβάλλεται βεβαίωσις περί καταθέσεως δικαιολογητικών δια την έκδοση τούτου.

 

ε) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής, εις πενταπλούν, υπό κλίμακα 1:200 ή 1:500 εις ακτίνα 250 m, εις ό, σημειώνονται δι ερυθρού χρώματος η οικοδομική γραμμή, η θέσις του πρατηρίου με τα πλάτη των οδών ως και το είδη των γειτονικών κτισμάτων. Ιδιαιτέρως δέον να σημειώνονται οι ακριβείς θέσεις τυχόν υπαρχόντων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, αρχαιολογικών χώρων, εργοστασίων ή αποθηκών, εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών, εκπαιδευτηρίων, κινηματογράφων ή θεάτρων, εγκαταστάσεων ων ή λειτουργία προϋποθέτει χρήσιν φλόγας αγωγών υψηλής τάσεως της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού κ.λ.π.

 

στ) Εις περίπτωσιν δυνατότητας κατασκευής κυκλοφοριακής συνδέσεως κατά τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα υπό της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος, υποβάλλεται σχέδιον συνδέσεως του πρατηρίου, συμφώνως, κατά περίπτωσιν με τα εγκριθέντα υποδείγματα. Εις αντίθετη περίπτωσιν επί του υποβαλλομένου ως προηγουμένως τοπογραφικού σχεδιαγράμματος σημειώνεται ή προτεινομένη κυκλοφοριακή σύνδεσις του πρατηρίου μετά της οδού.

 

3.α) Μετά την υποβολή των εν τη προηγουμένη παραγράφω δικαιολογητικών, διενεργείται αυτοψία υπό δύο ή περισσοτέρων μηχανικών ή υπομηχανικών, εν οις απαραιτήτως εις διπλωματούχος μηχανικός, ως προβλέπεται υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος. Κατά την αυτοψία εξετάζεται εάν πληρούνται οι περιορισμοί της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και της περιπτώσεως α' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 ως ισχύει του παρόντος.

 

β) Εφ όσον πληρούνται οι ανωτέρω όροι χορηγείται προσωρινή άδεια λειτουργίας ισχύος μέχρι της 31-07-1984.

 

4. α) Μετά την χορήγηση της προσωρινής ως ανωτέρω αδείας λειτουργίας τα υπό των περιπτώσεων έ και στ' της' παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προβλεπόμενα δικαιολογητικά, διαβιβάζονται υπό της περιφερειακής υπηρεσίας συγκοινωνιών εις τις περιφερειακές υπηρεσίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων δι' έλεγχο, θεώρηση και με τις απόψεις των περιφερειακών τούτων υπηρεσιών αποστέλλονται εις την Γενική Διεύθυνση Εκτελέσεως Έργων (Διεύθυνση ΒΜ2).

 

β) Η ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων:

 

α)α) Προβαίνει εις την έγκριση των υποβληθέντων σχεδιαγραμμάτων, εφ όσον ταύτα είναι σύμφωνα με τα υπό της παραγράφου 4 τον άρθρου 6 του παρόντος κυρωθέντα υποδείγματα.

 

β)β) Εις περίπτωσιν μη δυνατότητας κατασκευής της κυκλοφοριακής συνδέσεως συμφώνως προς τα εγκριθέντα υπό της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος καλεί τον ενδιαφερόμενον να υποβάλει εναλλακτικές λύσεις προς τον σκοπόν εξασφαλίσεως ακίνδυνης κυκλοφορίας, εξαντλούμενων προς τούτο όλων των δυνατοτήτων του οικοπέδου και της πέριξ του οικόπεδον προσφερόμενης προς εξυπηρέτηση της συνδέσεως περιοχής Τυχόν υποδείξεις της Διευθύνσεως ΒΜ2 του Υπουργείου Δημοσίων Έργων είναι υποχρεωτικές. Εφ' όσον εκ των εναλλακτικών λύσεων που θα υποβληθούν είναι δυνατή ή επιλογή λύσεως ασφαλούς κυκλοφορίας, εγκρίνεται ως εις προηγούμενη υποπερίπτωση, άλλως γνωστοποιείται εις την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών ότι δεν εξασφαλίζεται ακίνδυνος κυκλοφορία εκ της λειτουργίας του πρατηρίου δια την περαιτέρω απαγόρευση της λειτουργίας και την σφράγιση του πρατήριον συμφώνως προς τις κείμενες διατάξεις.

 

5. Η ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, μέχρι 31-07-1983 υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει το έργον της εγκρίσεως των σχεδιαγραμμάτων ως ανωτέρω και μεθ' εκάστην έγκριση, αποστέλλει αντίγραφον των εγκεκριμένων σχεδιαγραμμάτων εις τις αρμοδίας περιφερειακές υπηρεσίας τον Υπουργείου Συγκοινωνιών.

 

6. Μετά την προσαρμογή της διατάξεως συνδέσεως του πρατηρίου συμφώνως προς τα εγκριθέντα κατά τις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου καθοριζόμενα, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει εις την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών τα κατά τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του παρόντος προβλεπόμενα δικαιολογητικά και επί πλέον υποβάλλει:

 

α) Έγγραφον βεβαίωση της αρμοδίας δια την οδόν υπηρεσίας του, Υπουργείου Δημοσίων Έργων, ότι εκτελέσθηκαν πλήρως οι εργασίες προσαρμογής συνδέσεως του πρατηρίου μετά της οδού, συμφώνως προς τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα.

 

β) Υπεύθυνη δήλωση συντασσόμενη συμφώνως προς τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 ότι δεν καταδικάσθηκε κατά την τελευταία πενταετία δια νοθεία καυσίμων ως και επί λιποταξία ή ανυποταξία και ότι δεν υπόκειται εις τις υπό των άρθρων 82 και 83 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 720/1970, ως ούτος εκάστοτε ισχύει, απαγγελλομένης στερήσεις και ανικανότητας.

 

Μετά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών χορηγείται άδεια λειτουργίας αόριστης διαρκείας υπό του όρους και περιορισμούς της παραγράφου 4 του άρθρου 18 τον παρόντος.

 

Τα πρατήρια τα ιδρυθέντα προ της ισχύος του παρόντος, δεν υπόκεινται εις τους περιορισμούς της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του παρόντος. Η διάταξις του προηγουμένου εδαφίου έχει εφαρμογήν και δια τους κληρονόμους των κατά την αυτήν διάταξη πρατηρίων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.