Προεδρικό διάταγμα 12/3/12

ΠΔ 12-03-2012: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης (νομός Λακωνίας), τροποποίηση χρήσεων γης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 12-03-2012: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης (νομός Λακωνίας), τροποποίηση χρήσεων γης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 112/ΑΑΠ/2012), 05-04-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154, 160 (παράγραφοι 1 και 2), 249 και 250 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 249 και 250 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 6 και 7 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 (παράγραφος 6) του νόμου 3028/2002 Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/11-08-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Την υπ' αριθμόν 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού Αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/2009).

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 2) και 6 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/2009) και του προεδρικού διατάγματος 189/2009 Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 213/Α/2009), καθώς και τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 110/2011 Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 243/Α/2011).

 

7. Την υπ' αριθμόν Υ14/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 2740/Β/2011).

 

8. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο το οποίο έχει εγκριθεί με την 58041/2358/14-08-1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 471/Β/1985), όπως τροποποιήθηκε με την 1249/26-04-2005 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Σπάρτης για τη χωροθέτηση Πανεπιστημιακής Σχολής (ΦΕΚ 514/Β/2005).

 

9. Τις 177/2005, 178/2005 και 333/2005 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης και την 286/2010 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Σπαρτιατών.

 

10. Τις 208/04-10-2005, 284/16-12-2005, 199/01-11-2006 και 133/24-11-2010 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

12. Τις 241/2009, 143/2011 και 333/2011 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 12-04-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.