Προεδρικό διάταγμα 12/5/20

ΠΔ 12-05-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Οικισμού του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Καλλιτεχνούπολης της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου Νομού Αττικής, στο οικοδομικό τετράγωνο 107Α, με αλλαγή χρήσης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 12-05-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Οικισμού του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Καλλιτεχνούπολης της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου Νομού Αττικής, στο οικοδομικό τετράγωνο 107Α, με αλλαγή χρήσης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 279/Δ/2020), 30-05-2020.

 

H Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6), 154, 160 (παράγραφοι 1 και 2) και 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 62 (παράγραφος 2) του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και των οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

4. Τις διατάξεις του από [ΒΔ] 21-06-1969 βασιλικού διατάγματος Περί εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου Οικισμού του οικοδομικού Συνεταιρισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Σ.Π.Ε. εις θέσιν Αγία Παρασκευή Ραφήνας και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού (ΦΕΚ 123/Δ/1969), όπως αναθεωρήθηκε με την 7497/649/1985 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 344/Δ/1985).

 

5. Τις διατάξεις του από 26-08-1988 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ζωνών προστασίας του όρους Πεντέλη, χρήσεων και όρων δόμησης αυτού (ΦΕΚ 755/Δ/1988), όπως τροποποιήθηκε με το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα Τροποποίηση του υπ' αριθμόν [ΠΔ] 1340/1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 335/Α/1981) και του από 03-08-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 749/Δ/1987), (ΦΕΚ 253/Δ/1989).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

7. Την υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου (ΦΕΚ 3107/Β/2019).

 

8. Την υπ' αριθμόν 9738/2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Κοινότητας Πικερμίου και τμήματος του Δήμου Ραφήνας (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 270/Δ/2004).

 

9. Το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΝΑΤ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΜ/63 068/37471/1285/613/15-03-2017 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.

 

10. Το από 06-04-2016 Πρακτικό Καταλληλότητας της Επιτροπής του άρθρου 18 (παράγραφος 6) του νόμου 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/2006).

 

11. Τις 271/2015, 245/2016 και 249/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου.

 

12. Το υπ' αριθμόν 4ο θέμα αποσπάσματος πρακτικού, πράξη 6η/πρακτικό συνεδρία 6η/13-09-2018 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

13. Το υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/22063/558/24-09-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

14. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Δήμου.

 

15. Την 57/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 12-05-2020

 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.