Προεδρικό διάταγμα 12/6/12e

ΠΔ 12-06-2012: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης έκτασης του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Υπουργείου Γεωργίας Η ΕΣΤΙΑ Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης στη θέση Ανθηδώνα της Τοπικής Κοινότητας Λουκισίων της Δημοτικής Ενότητας Λουκισίων του Δήμου Χαλκιδέων (νομού Ευβοίας) και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 12-06-2012: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης έκτασης του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Υπουργείου Γεωργίας Η ΕΣΤΙΑ Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης στη θέση Ανθηδώνα της Τοπικής Κοινότητας Λουκισίων της Δημοτικής Ενότητας Λουκισίων του Δήμου Χαλκιδέων (νομού Ευβοίας) και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος, (ΦΕΚ 214/ΑΑΠ/2012), 14-06-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 44, 124, 141, 142, 143, 154, 243, 248, 249, 250 και 255 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 243, 248, 249, 250 και 255 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 13 αντίστοιχα, του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000) και το άρθρο 154 συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 (παράγραφος 3) του νόμου 3212/2003 Άδεια δόμησης πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979), όπως η παράγραφος 3 συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 (παράγραφος 1)γ) του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 191/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Την υπ' αριθμόν 53586/6312/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση προδιαγραφών πολεοδόμησης εκτάσεων που ανήκουν σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς και οικοδομικούς οργανισμούς (ΦΕΚ 534/Β/1988).

 

6. Την υπ' αριθμόν 19139/30-01-2012 πράξη παραχώρησης και μεταβίβασης στο δήμο των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και ειδικών χρήσεων χώρων της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσταθίας Γρηγορίου Μυζήθρα.

 

7. Το υπ' αριθμόν 4871/04-02-2005 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Β' του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χορήγηση βεβαίωσης του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

8. Το υπ' αριθμόν 30618/1486/2060/27-02-1995 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών περί έγκρισης της Γεωλογικής -Γεωτεχνικής Μελέτης Οικοδομικού Συνεταιρισμού Η ΕΣΤΙΑ.

 

9. Το υπ' αριθμόν 4237/Φ.Λ107/29-07-2003 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας.

 

10. Την υπ' αριθμόν 247/2011 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Χαλκιδέων.

 

11. Τις υπ' αριθμόν 34/2007, 115/2007, 102/2011, 156/2011 και 158/2011 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

13. Την 91/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 12-06-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.