Προεδρικό διάταγμα 12/9/17b

ΠΔ 12-09-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Σπάρτης του Δήμου Σπάρτης (νομού Λακωνίας) με άρση απαλλοτρίωσης, καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης και επιβολή προκηπίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 12-09-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Σπάρτης του Δήμου Σπάρτης (νομού Λακωνίας) με άρση απαλλοτρίωσης, καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης και επιβολή προκηπίου, (ΦΕΚ 228/ΑΑΠ/2017), 29-09-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6), 154 όπως ισχύει και 160 (παράγραφοι 1, 2) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 1 όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), και 32 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ίσχυε πριν από την αντικατάσταση του με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση ε' του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως ίσχυε πριν από την αντικατάσταση του εν λόγω άρθρου με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 4)α του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/1985) όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 3028/2002 Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011), όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση του άρθρου 30 με το άρθρο 49 παράγραφος 10 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) και του άρθρου 31 με την παράγραφο 1)β του άρθρου 62 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και με τις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου 49 του νόμου 4178/2013.

 

8. Την 1/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

 

9. Την 522/20-10-2014 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης.

 

10. Την 21/10-11-2015 (απόσπασμα πρακτικού 3) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

 

11. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/ΦΟ5/138677/82816/8756/3482/02-06-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

14. Την υπ' αριθμόν 171/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 12-09-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.