Προεδρικό διάταγμα 13/4/16c

ΠΔ 13-04-2016: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 57 Παραλία, της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας, Δήμου Πατρέων (νομού Αχαΐας) και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων ρεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 13-04-2016: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 57 Παραλία, της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας, Δήμου Πατρέων (νομού Αχαΐας) και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων ρεμάτων, (ΦΕΚ 80/ΑΑΠ/2016), 09-05-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 (παράγραφος 4), 43 (παράγραφοι 1, 4 και 5), 44 (παράγραφοι 1, 2 και 4), 152, 153, 154, 160 (παράγραφοι 1, 2) και 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14, 15, 19 και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ισχύουν.

 

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979), όπως η παράγραφος 3 συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 (παράγραφος 1)γ) του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/2002), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 2 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν 45892/2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 70/2015 Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114/Α/2015).

 

7. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 73/2015 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 116/Α/2015).

 

8. Την υπ' αριθμόν Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη (ΦΕΚ 2183/Β/2015).

 

9. Την 59433/2550/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου Πατρών (Δήμου Πατρέων), Αγίου Γεωργίου Ρίου (Κοινότητας Αγίου Γεωργίου), Παραλίας (Κοινότητας Παραλίας), Δεμενίκων (Κοινότητας Σαραβαλίων) νομού Αχαΐας (ΦΕΚ 1061/Δ/1986), όπως τροποποιήθηκε με την 23146/5040/1998 απόφαση Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πατρών (Δήμου Πατρέων), Αγίου Γεωργίου Ρίου (Κοινότητας Αγίου Γεωργίου), Παραλίας (Κοινότητας Παραλίας), Δεμενίκων (Κοινότητας Σαραβαλίων) νομού Αχαΐας (ΦΕΚ 711/Δ/1998).

 

10. Την 24047/2009 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένου τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 57 Παραλία του Δήμου Παραλίας (νομού Αχαΐας).

 

11. Την 24064/2009 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας 57 Παραλία του Δήμου Παραλίας (νομού Αχαΐας).

 

12. Τις 45/1998, 95/1998, 127/1998 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Παραλίας και 31/2001, 156/2001, 167/2003 και 212/2008 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Παραλίας και την 102/2014 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων.

 

13. To 3605/2003 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας και τη συνημμένη σε αυτό Υδρογεωλογική, Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μελέτη Οριοθέτησης των χειμάρρων Παναγίτσας και Λυγιάς Δήμου Παραλίας.

 

14. Τις 200/2000, 111/2004 και 262/2007 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

15. Την 129/2013 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

17. Τις 173/2010, 163/2012, 168/2014 και 6/2016 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 13-04-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.