Προεδρικό διάταγμα 13/7/17

ΠΔ 13-07-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Καβάλας (νομού Καβάλας) με άρση απαλλοτρίωσης και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 13-07-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Καβάλας (νομού Καβάλας) με άρση απαλλοτρίωσης και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος, (ΦΕΚ 172/ΑΑΠ/2017), 27-07-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6), 154 και 160 (παράγραφοι 1, 2), όπως ισχύουν, του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 15, 31 (παράγραφος 1) και 32, όπως ισχύουν, του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 6 του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979), όπως η παράγραφος 3 συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 (παράγραφος 1)γ) του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/2002) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 9 του νόμου 4258/2014 Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

8. Την υπ' αριθμόν 5248/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) δήμου Καβάλας νομού Καβάλας (ΦΕΚ 69/ΑΑΠ/2013).

 

9. Την 263/2006 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας.

 

10. Την 02/4696/2013 (ορθή επανάληψη 22-07-2014) απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

 

11. Το 4451/18-11-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

 

12. Το υπ' αριθμόν 3678/25-01-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης.

 

13. Την 47373/04-11-2015 αίτηση Χρυσανίδη Χαράλαμπου.

 

14. Την 4263/2016 Βεβαίωση του Διευθυντή Οικονομικού δήμου Καβάλας.

 

15. Τις 603/2011, 183/2013 και 373/2014 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Καβάλας.

 

16. Την 110/2010 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

17. Την 53/2015 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

18. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

19. Την 72/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 13-07-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.