Προεδρικό διάταγμα 14/10/14b

ΠΔ 14-10-2014: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Β κατοικίας Παραλίας Μαραθώνα της Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνα (νομού Αττικής), και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 14-10-2014: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Β κατοικίας Παραλίας Μαραθώνα της Δημοτικής Ενότητας Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνα (νομού Αττικής), και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος, (ΦΕΚ 341/ΑΑΠ/2014), 27-10-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 22, 44, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 152, 160, 161 και 349 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14, 15 και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ισχύουν.

 

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979), όπως η παράγραφος 3 συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 (παράγραφος 1)γ) του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/2002), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 3 και 9 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 του νόμου 2242/1994 Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 162/Α/1994).

 

5. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Αττικής περιοχών για δεύτερη κατοικία (ΦΕΚ 456/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με το από 27-06-1988 προεδρικό διάταγμα Τροποποίηση ορίων περιοχών για δεύτερη κατοικία εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Αττικής (ΦΕΚ 556/Δ/1988).

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/11-08-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

9. Την υπ' αριθμόν Υ436/2014 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά (ΦΕΚ 831/Β/2014), όπως τροποποιήθηκε με την Υ447/2014 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1015/Β/2014).

 

10. Την υπ' αριθμόν Φ3302/2655/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Τροποποίηση της υπ' αριθμόν ΠΕΧΩ/1177/Φ/Περιβάλλον/2/08/2008 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου Οριοθέτηση καινούργιου ρέματος Μαραθώνα του Δήμου Μαραθώνα.

 

11. Τα 3204/2011/2011 και 381963/2011 έγγραφα της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας και τη συνημμένη μελέτη.

 

12. Τις υπ' αριθμούς 24/1998, 46/1998, 121/1999, 134/1999, 140/1999, 172/2003 και 207/2012 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνα.

 

13. Το 3773/2007 έγγραφο του Δασαρχείου Καπανδριτίου Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής.

 

14. Το 10423/2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Τμήμα Δ' - Αστικής και Τεχνικής Υποδομής.

 

15. Τα υπ' αριθμούς 2948/2004 και 321/2013 έγγραφα της Διεύθυνσης Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού - Τμήμα Γ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

16. Τα υπ' αριθμούς 2398/2012 και 89/2013 έγγραφα της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

 

17. Τις 75/2009 και 241/2001 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος και τις 98/2012 και 105/2012 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

18. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

19. Τις υπ' αριθμούς 80/2014 και 192/2014 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 14-10-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.