Προεδρικό διάταγμα 14/3/14

ΠΔ 14-03-2014: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 2 στις θέσεις Άγιος Αθανάσιος, Αμάχαιρη, Βαλμέσα, Γήπεδο, Πέτα της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής (νομού Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια σύνδεσης και καθορισμός οριογραμμών τμημάτων ρεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 14-03-2014: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 2 στις θέσεις Άγιος Αθανάσιος, Αμάχαιρη, Βαλμέσα, Γήπεδο, Πέτα της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής (νομού Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια σύνδεσης και καθορισμός οριογραμμών τμημάτων ρεμάτων, (ΦΕΚ 88/ΑΑΠ/2014), 24-03-1024.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 43 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 7), 44 (παράγραφοι 1, 2 και 4), 45 (παράγραφος 4), 46, 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10) 154 και 160 (παράγραφοι 1, 2) και 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14, 15, 19 και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979), όπως η παράγραφος 3 συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 (παράγραφος 1)γ) του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/11-08-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

6. Την υπ' αριθμόν Υ46/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β/2012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Υ331/2013 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 1717/Β/2013).

 

7. Την 52612/2581/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Κερατέας (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 952/Δ/1987), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμούς 24228/2002 (ΦΕΚ 1052/Δ/2002) και 18055/2003 (ΦΕΚ 557/Δ/2003) όμοιες αποφάσεις, καθώς και την 28907/7810/2000 όμοια απόφαση Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Κοινότητας Κουβαρά και τμήματος του Δήμου Κερατέας (ΦΕΚ 852/Δ/2000).

 

8. Το 3328/ΠΕ/2005 έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων.

 

9. Το 9149/ΠΕ/2005 έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

10. Τα 3646/2005 και 5173/2013 έγγραφα της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

 

11. Το 5479/2005 έγγραφο του Δασαρχείου Λαυρίου.

 

12. Τα ΔΜΕΟ/Ε/04/2006 και 353/ε/64/2011 έγγραφα του Υπουργείου Υποδομών.

 

13. Το 3062/2004 έγγραφο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου (ΟΡΣΑ).

 

14. Το 303539/2005 έγγραφο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

15. Το ΔΥ8/Β/ΓΠ/130235/2005 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης.

 

16. Τα 48235/2007 και 11667/013 έγγραφα της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών.

 

17. Τα 8496/2007 και TE 10546/ΠΕ/2011 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής αντίστοιχα.

 

18. Το 7487/2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Τμήμα Δ' του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

19. Το ΕΒ 1202/2005 έγγραφο της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιώς της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς.

 

20. To ΕΓ 32-Τ1/32102/2005 έγγραφο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.

 

21. Το Φ 550/687097/ΤΜΗΜΑ4 / Κλάδος Γ - Διεύθυνση 5 του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας / 30-03-2005.

 

22. Τα 46861/10-12-2004 και 106624/03-05-2007 έγγραφα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ανώνυμη εταιρεία.

 

23. Τις 185/2005, 250/2005, 265/2009 και 319/2009 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κερατέας και τις υπ' αριθμούς 133/2012 και 205/2012 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής.

 

24. Τις 20/2012, 44/2012 και 20/2013 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

25. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

26. Την 24/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 14-03-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.