Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 314

Άρθρο 314: Υπολογισμός και είσπραξη εισφοράς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 5 του νόμου 960/1979, άρθρο 4 του νόμου 1221/1981)

 

1. Η εισφορά της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 310 υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό των απαιτούμενων για το κτίριο που ανεγείρεται θέσεων στάθμευσης. Ο συνολικός αυτός αριθμός μειώνεται κατά τον αριθμό θέσεων που εξασφαλίζονται κατά τις περιπτώσεις α και β της ίδιας παραγράφου 2 του άρθρου 310.

 

2. Το ποσό της εισφοράς ανά θέση στάθμευσης ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου υπολογίζεται σε δραχμές, με βάση την αξία της γης ανά τετραγωνικό μέτρο γηπέδου, στο οποίο βρίσκεται το κτίριο και ανάλογα με το συντελεστή δόμησης που ισχύει στο υπόψη γήπεδο, ως εξής:

 

α) Για συντελεστή δόμησης μικρότερο ή ίσο με τον αριθμό ένα (1) η ανά θέση στάθμευσης εισφορά καθορίζεται ίση με την αξία του τετραγωνικού μέτρου γης πολλαπλασιαζόμενη με την απαιτούμενη για μία θέση στάθμευσης επιφάνεια, εκφρασμένη σε απόλυτο αριθμό, όπως η επιφάνεια αυτή ορίζεται ειδικότερα από τα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 311.

 

β) Για συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο του ένα (1) η ανά θέση στάθμευσης εισφορά καθορίζεται όπως στην παραπάνω περίπτωση (α) και διαιρείται το προκύπτον ποσό με τον αντίστοιχο συντελεστή δόμησης.

 

3. Σε ακίνητα που εφαρμόζεται η καταβολή μειωμένης εισφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, η εισφορά αυτή καθορίζεται στο ένα τέταρτο (1/4) της εισφοράς που προκύπτει από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.

 

4. Η εισφορά εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, αποδίδεται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, διατίθεται όπως ειδικότερα ορίζεται στο επόμενο άρθρο 315, βαρύνει το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η οικοδομική άδεια και επιστρέφεται σε περίπτωση μη εκτέλεσης, για οποιοδήποτε λόγο, των εργασιών που προβλέπονται από την άδεια αυτή.

 

5. Η εισφορά υπολογίζεται, κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, με βάση την αξία της γης, κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας, όπως αυτή λαμβάνεται υπόψη κατά τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων. Η εισφορά, η οποία προκύπτει από την αξία γης που δηλώνει ο αιτών, καταβάλλεται στο δημόσιο ταμείο υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας και αποδίδεται σε αυτό εντός τριμήνου το αργότερο. Η σχετική δήλωση απευθύνεται στην οικονομική αρχή που είναι αρμόδια για τη φορολογία μεταβίβασης του ακινήτου, λόγω της θέσης του. Η ίδια οικονομική αρχή είναι αρμόδια για τον προσδιορισμό (προσωρινό και οριστικό) της αγοραίας αξίας και για τη βεβαίωση της διαφοράς που προκύπτει ύστερα από έλεγχο της δηλωθείσας αξίας της γης με βάση τα στοιχεία, ως προς τον απαιτούμενο αριθμό θέσεων στάθμευσης, που σημειώνονται στη δήλωση του ενδιαφερομένου από την αρμόδια για την έκδοση της οικοδομικής άδειας πολεοδομική υπηρεσία. Για τη βεβαίωση και είσπραξη της εισφοράς και για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από την επιβολή αυτή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της νομοθεσίας για τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων. Η βεβαιούμενη διαφορά εισφοράς εισπράττεται από τα δημόσια ταμεία σύμφωνα με τις περί δημόσιων εσόδων κείμενες διατάξεις και αποδίδεται το αργότερο εντός τριμήνου στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων.

 

6. Για τη βεβαίωση και είσπραξη από τα δημόσια ταμεία της εισφοράς που επιβάλλεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 757/1969 και του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974.

 

7. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων είναι δυνατό να ρυθμίζονται όλα τα θέματα τα οποία ανάγονται στη βεβαίωση, είσπραξη και απόδοση της εισφοράς.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.