Προεδρικό διάταγμα 15/5/97

ΠΔ 15-05-1997: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αιγάλεω (νομού Αττικής), καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 15-05-1997: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αιγάλεω (νομού Αττικής), καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 546/Δ/1997), 25-06-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 9, 11, 29 και 70 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 223/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 99 του νόμου 1892/1992 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1992) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 2052/1992 Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

5. Την 14968/471/01-02-1988 του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Αιγάλεω (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 205/Δ/1988) όπως τροποποιήθηκε με την 5132/1013/1994 απόφαση (ΦΕΚ 240/Δ/1994) και την 9751/1731/13-03-1995 απόφαση (ΦΕΚ 196/Δ/1995) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Τις 132/1992, 278/1992, 363/1992, 77/1993, 96/1993 και 116/1993 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω.

 

7. Το 7470/03-12-1992 έγγραφο του Οργανισμού Αθήνας προς τον Δήμο Αιγάλεω για την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και ότι η προθεσμία του άρθρου 31 (παράγραφος 2) του προεδρικού διατάγματος 323/1989 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας των ισχυουσών διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν (ΦΕΚ 146/Α/1989) πέρασε άπρακτη.

 

8. Τις 2/1991 (συνεδρία 36), 61/992 (συνεδρία 7), 3/1993 (συνεδρία 45) και 2/1996 (συνεδρία 49) γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

10. Τις 461/1994 και 77/1997 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 15-05-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.