Προεδρικό διάταγμα 78/88 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Θέση Συνεργείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κρίνεται κατάλληλη μια θέση για την ίδρυση, μετεγκατάσταση και λειτουργία συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων του άρθρου 1 του νόμου 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/1985) εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α. Το Κτίριο όπου θα εγκατασταθεί το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή,μέσα στην οποία επιτρέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις η ίδρυση και μετεγκατάσταση συνεργείων. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μετεγκατάσταση νόμιμα υφισταμένων συνεργείων κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος που έχουν άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, μέσα στην ίδια περιοχή χρήσεων γης και στα όρια του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας, που ανήκει η παλιά του θέση, όταν η μετεγκατάστασή τους επιβάλλεται από λόγους ανωτέρας βίας (κατεδάφιση, έξωση λόγω ιδιόχρησης, αναγκαστική απαλλοτρίωση, πυρκαϊά, σεισμό κ.λ.π.). Ως νόμιμα υφιστάμενα συνεργεία νοούνται τα κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος λειτουργούντα σε περιοχές όπου βάσει των ισχυουσών κατά την ημερομηνία αυτή πολεοδομικών διατάξεων επιτρέπεται η χρήση αυτή.

 

β) Το Κτίριο όπου θα εγκατασταθεί το συνεργείο, διαθέτει την προβλεπόμενη από το άρθρο 13 ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια, το προβλεπόμενο από το άρθρο 2 ελάχιστο ύψος, χώρους υγιεινής (νιπτήρες, WC κ.λ.π.) και αποθήκη υλικών συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας τουλάχιστον 10 m2.

 

γ. Δεν υπάρχει στάση λεωφορείων ή άλλων συγκοινωνιακών μέσων σε απόσταση μικρότερη των 10 m. Η απόσταση αυτή μετριέται μεταξύ της στάσης και του μέσου της εισόδου του συνεργείου. Στις περιπτώσεις αυτές, η στάση μετατοπίζεται όπου αυτό είναι εφικτό με φροντίδα του αρμόδιου φορέα. Ως είσοδος του συνεργείου θεωρείται η είσοδος των οχημάτων

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α/1996) και το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 416/1991 (ΦΕΚ 152/Α/1991).

 

2. Απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία συνεργείου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α) Όταν γειτνιάζει άμεσα με ορατό αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο ή μνημείο, σχολείο, βρεφονηπιακό σταθμό, γηροκομείο, νοσοκομείο ή κλινική. Η γειτνίαση συνεργείου με αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο ή μνημείο, σχολείο, νοσοκομείο, κλινική, βρεφονηπιακό σταθμό ή γηροκομείο, χαρακτηρίζεται ως άμεση εφ' όσον μεταξύ του περιγράμματος του συνεργείου και των ορίων του αρχαιολογικού χώρου ή ιστορικού τόπου ή μνημείου, ή του κτιρίου του σχολείου, νοσοκομείου, κλινικής, βρεφονηπιακού σταθμού ή γηροκομείου δεν παρεμβάλλεται δρόμος ή κτίσμα ή ακάλυπτος χώρος ανεξαρτήτως πλάτους.

 

β) Σε κτίρια ή οικόπεδα που έχουν πρόσωπο με λειτουργική είσοδο ή έξοδο είτε επί οδού απέναντι από χώρο εκκλησίας, πλατείας ή πρασίνου, αν και εφόσον υπάρχει σχετική απαγόρευση που να απορρέει από εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη, είτε επί πεζοδρόμου. Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται βεβαίωση της οικείας Πολεοδομικής Αρχής. Σε κτίρια ή οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε τέτοιο χώρο κοινής χρήσεως από μία ή περισσότερες πλευρές τους, στις οποίες δεν υπάρχει λειτουργική είσοδος ή έξοδος του συνεργείου, επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία συνεργείου εφόσον δεν υπάρχει οπτική επαφή των χώρων εργασίας του συνεργείου με τους ανωτέρω κοινόχρηστους χώρους.

 

γ) Σε απόσταση μικρότερη των 15 m από το πλησιέστερο σημείο αντλιών καυσίμων, φρεατίου δεξαμενών καυσίμων και στομίων εξαέρωσης αυτών για συνεργεία για τα οποία από τις διατάξεις του παρόντος είναι υποχρεωτική η χρήση φλόγας ή χρησιμοποιείται αποδεδειγμένα.

 

Η μέτρηση γίνεται από το πλησιέστερο άνοιγμα του συνεργείου μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται φλόγα οξυγόνου ή ηλεκτροκόλλησης κ.λ.π.

 

δ) Σε κτίρια με υπερκείμενους και υποκείμενους ορόφους, εφόσον από τον κανονισμό του πολυωρόφου κτιρίου απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία τέτοιας εγκατάστασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

ε) Για την περίπτωση των συνεργείων της παραγράφου 14 του άρθρου 13 πρέπει να τηρούνται εκτός των παραπάνω και οι παρακάτω αποστάσεις:

 

α)α) 45 m από τον άξονα διαδρόμου δουλείας διέλευσης γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τάσης 66.000 Volt και άνω όπως και σταθμών ιδιοπαραγωγής ή 30 m από εναέριες ηλεκτρικές γραμμές κατώτερης των 66.000 Volt.

 

β)β) 20 m από αποθήκες εύφλεκτων η εκρηκτικών υλών.

 

γ)γ) 100 m από τα σύνορα των οικοπέδων: παιδικών σταθμών, κατασκηνώσεων, περιφραγμένων χώρων άθλησης, σωφρονιστικών ιδρυμάτων και νεκροταφείων, κινηματογράφων, θεάτρων, κέντρων διασκέδασης, κλειστών γυμναστηρίων, δημοσίων υπηρεσιών, τερματικών σταθμών υπεραστικών λεωφορείων ή τραίνων και αεροδρομίων.

 

δ)δ) 45 m από εγκατάσταση, της οποίας η λειτουργία προϋποθέτει χρήση φλόγας ή ηλεκτροσυγκόλλησης. Προκειμένου περί εστιών εστιατορίων και λεβητοστασίων κεντρικών θερμάνσεων, εφόσον αυτές εγκαθίστανται μέσα σε ιδιαίτερο διαμέρισμα, χωρίς να έχει άμεση επικοινωνία με το χώρο του συνεργείου, η απόσταση μπορεί να είναι μικρότερη από 45 m και μέχρι 30 m.

 

ε)ε) 150 μέτρα από γήπεδα χωρητικότητας πάνω από χίλια (1.000) άτομα, νοσηλευτικά ιδρύματα και στρατόπεδα. Η μέτρηση των παραπάνω αποστάσεων γίνεται από το πλησιέστερο σημείο του περιγράμματος του συνεργείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3,4 και 5 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α/1996) και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 416/1991 (ΦΕΚ 152/Α/1991) και την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010)

 

3. Για τις αποστάσεις γραμμής δόμησης από το οδικό δίκτυο εφαρμόζεται το προεδρικό διάταγμα 209/1998 (ΦΕΚ 169/Α/1998) Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 163/2009 (ΦΕΚ 201/Α/2009).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.