Προεδρικό διάταγμα 16/12/13b

ΠΔ 16-12-2013: Καθορισμός χώρου Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών στην εντός ορίων οικισμού περιοχή του οικισμού Σκάλα Δήμου Πάτμου (νομού Δωδεκανήσου) και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του ρέματος Περδικάρι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 16-12-2013: Καθορισμός χώρου Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών στην εντός ορίων οικισμού περιοχή του οικισμού Σκάλα Δήμου Πάτμου (νομού Δωδεκανήσου) και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του ρέματος Περδικάρι, (ΦΕΚ 480/ΑΑΠ/2013), 27-12-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 39 (παράγραφος 3), 102, 103, 104, 152 (παράγραφοι 1, 2 και 10), 154, 160 (παράγραφοι 1 και 2) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15 και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, και 3 του άρθρου 6 του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979), όπως η παράγραφος 3 συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 (παράγραφος 1)γ) του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1ου της υπ' αριθμόν 45892/2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Την υπ' αριθμόν Υ46/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β/2012), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμούς Υ157/2012 (ΦΕΚ 2312/Β/2012) και Υ331/2013 (ΦΕΚ 1717/Β/2013) όμοιες αποφάσεις και ισχύει.

 

7. Τα 3959/2005, 504/2006, 4771/2008 και 539/2012 έγγραφα της KB' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

 

8. Τα 5091/2005, 5624/2008 και 680/2012 έγγραφα της 4ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

9. Τα 898/2005 και 1340/2008 έγγραφα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Δωδεκανήσου.

 

10. Την 4461/2005 απόφαση του Νομάρχη Δωδεκανήσου Έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων Β4 Κατηγορίας.

 

11. Την ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/Π.Ε./135148/12605/1618/2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

12. Το 737/2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

13. Την 87/2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: Ύδρευση - Αποχέτευση Ομβρίων και έγκριση επέμβασης - παραχώρησης κατά χρήση (χωρίς αντάλλαγμα) για την κατά τεκμήριο δημόσια χορτολιβαδική και βραχώδη έκταση, για την εκτέλεση του έργου Ύδρευση - Αποχέτευση Δήμου Πάτμου, Νήσου Πάτμου νομού Δωδεκανήσου.

 

14. Τις 168/2005, 18/2010 και 31/2012 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου.

 

15. Τις 134/2007 και 104/2011 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και την 34/2013 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

17. Τις 173/2008, 215/2009, 187/2011, 258/2013 και 315/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 16-12-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.