Προεδρικό διάταγμα 16/7/02

ΠΔ 16-07-2002: Ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στην εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 και στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Σίφνου νήσου Σίφνου και της νήσου Κιτριανής (νομού Κυκλάδων)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 16-07-2002: Ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στην εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 και στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Σίφνου νήσου Σίφνου και της νήσου Κιτριανής (νομού Κυκλάδων), (ΦΕΚ 668/Δ/2002), 05-08-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 160 (παράγραφοι 1, 2 και 7), 161 (παράγραφος 1) και 162 (παράγραφος 1) του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως η παράγραφος 2)α αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου 2742/1999 Χωροταξικός Σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 207/Α/1999).

 

4. Την Υ6/2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1484/Β/2001).

 

5. Το 503/1996 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Τις 23/1996, 42/1996, 59/1996 γνωμοδοτήσεις κοινοτικού συμβουλίου Αρτεμώνα.

 

7. Την 76/2001 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Σίφνου.

 

8. Τα 708/1994 και 1089/1994 έγγραφα της Κοινότητας Αρτεμώνα.

 

9. Το 503358/1994 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

10. Το 64/1994 έγγραφο της Εποπτείας Αλιείας Νομαρχίας Κυκλάδων.

 

11. Το 14671/2684/1994 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών.

 

12. Το Δ4Β/36/5/Φ.29/1994 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων.

 

13. Το 1542/1994 έγγραφο της ΚΑ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού.

 

14. Το 63164/1994 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας Διεύθυνσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος Υπουργείου Γεωργίας.

 

15. Την 163/2001 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

17. Την 210/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 16-07-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.