Προεδρικό διάταγμα 18/10/99b

ΠΔ 18-10-1999: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης ιδιοκτησίας ομάδας φαρμακοποιών με την επωνυμία Μικρός Αετός στη θέση Παναγιά, Καρύδι της κοινότητας Αετού (νομού Εύβοιας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18-10-1999: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης ιδιοκτησίας ομάδας φαρμακοποιών με την επωνυμία Μικρός Αετός στη θέση Παναγιά, Καρύδι της κοινότητας Αετού (νομού Εύβοιας), (ΦΕΚ 830/Δ/1999), 18-11-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 1947/1991 Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις (ΦΕΚ 70/Α/1991).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 9 και 11 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 223/Α/1923), που μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 και 16 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2 και 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της Χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 880/1979 Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως (ΦΕΚ 58/Α/1979).

 

7. Την 89723/6950/1995 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χωροθέτηση και οικιστική καταλληλότητα της έκτασης ιδιοκτησίας της ΟΜΑΔΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ στη θέση Παναγιά, Καρύδι της κοινότητας Αετού (νομού Ευβοίας) (ΦΕΚ 1063/Δ/1995), διόρθωση (ΦΕΚ 59/Δ/1996).

 

8. Την 122619/8063/1997 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη δημιουργία ιδιωτικού παραθεριστικού οικισμού με την επωνυμία Μικρός Αετός στη θέση Παναγιά, Καρύδι της κοινότητας Αετού Καρύστου του νομού Ευβοίας, σε γήπεδο εμβαδού 247 στρέμματα ιδιοκτησίας ομάδας φαρμακοποιών.

 

9. Το 9118Φ.1.10.2/24-02-1997 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας.

 

10. Το 1726/10-04-1995 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας.

 

11. Το 92/27-07-1998 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, τμήματος Β με την επισυναπτόμενη αιτιολογική έκθεση που συντάχθηκε από τους μελετητές της παρούσας πολεοδομικής μελέτης.

 

12. Τις 14/1996 και 20/1997 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου Αετού.

 

13. Την 328/1997 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

14. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

15. Τις 364/1998 και 174/1999 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 18-10-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.