Προεδρικό διάταγμα 18/4/81b

ΠΔ 18-04-1981: Περί συμπληρώσεως του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 538/Δ/1978)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18-04-1981: Περί συμπληρώσεως του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 538/Δ/1978), (ΦΕΚ 256/Δ/1981), 14-05-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 14, 17 και 85Α αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφος 1) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 668/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

5. Την υπ' αριθμόν 1264/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Βιομηχανίας και Ενέργειας και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

1. Μετά το άρθρο 14 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), προστίθεται άρθρο 15 και το ήδη υπάρχον επομένου αριθμείται εις άρθρο 16, έχον ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 15: Κτίρια προοριζόμενα δια την εξυπηρέτησιν αναγκών της επιχειρήσεως αστικών συγκοινωνιών, Ηλεκτροκινήτων Λεωφορείων Αθηνών, Πειραιώς, Περιχώρων, Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς, ΜΕΤΡΟ ή άλλου κρατικού συγκοινωνιακού φορέως

 

Επιτρέπεται η ανέγερσις κτιρίων προοριζομένων δια την εξυπηρέτησιν των αναγκών της Επιχειρήσεως Αστικών Συγκοινωνιών, των Ηλεκτροκινήτων Λεωφορείων Αθηνών, Πειραιώς, Περιχώρων, Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς, ΜΕΤΡΟ, ως και εκάστου παρεμφερούς κρατικού συγκοινωνιακού φορέως που λειτουργεί υπό οιανδήποτε νομική μορφήν ή που θα δημιουργηθεί εις το μέλλον (αμαξοστάσια, επισκευαστικές βάσεις, συνεργεία, κτίρια σταθμεύσεως, πλυντήρια, αποθήκες, γραφεία διοικήσεως, δεξαμενές και εν γένει εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεως και υποστηρίξεως θερμικών ή ηλεκτροκινήτων λεωφορείων, ηλεκτρικών συρμών, (ΜΕΤΡΟ κ.λ.π.), κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 και 4 του παρόντος από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος, εγκρινομένη δι' αποφάσεως του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, ή της Αρχής εις την οποίαν έχει μεταβιβασθεί ή θα μεταβιβασθεί εις το μέλλον η σχετική αρμοδιότης του ως άνω Υπουργού, μετά πρόταση του αντιστοίχου φορέως και μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Η παρέκκλισις δύναται να αφορά μόνον εις τους κάτωθι όρους και περιορισμούς δομήσεως:

 

α) Τις αποστάσεις των κτιρίων εκ των ορίων του γηπέδου υπό τον όρον να μην είναι μικρότερες των 10 m.

 

β) Το ποσοστόν καλύψεως, το οποίον δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 40%.

 

γ) Το ύψος το οποίον δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 12 m, και εις περίπτωσιν στέγης, τα 13,50 m.

 

δ) Τον συντελεστή δομήσεως ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 0,90.

 

ε) Τον συντελεστή κατ' όγκον εκμεταλλεύσεως, ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον 4.

 

στ) Την κατασκευήν περισσοτέρων του ενός κτιρίων εντός του αυτού γηπέδου.}

 

2. Εις το τέλος του άρθρου 7 του ως άνω από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος προστίθενται τα κάτωθι:

 

{Επιτρέπεται η ανέγερσις αμιγούς χρήσεως ειδικών καταστημάτων (υπεραγορές) κατά παρέκκλιση των διατάξεων του αυτού άρθρου και του άρθρου 1 του παρόντος από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος, εγκρινομένη δι' αποφάσεως του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος ή της Αρχής εις την οποίαν έχει μεταβιβασθεί ή θα μεταβιβασθεί εις το μέλλον η σχετική αρμοδιότης του ως άνω Υπουργού, μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και γνωμοδότηση της Διευθύνσεως Ρυθμιστικών Σχεδίων. Παρέκκλισις χορηγείται ως προς τα κάτωθι:

 

α) Το ποσοστόν καλύψεως, το οποίον δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20%.

 

β) Το ύψος το οποίον δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 9 m.}

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 18-04-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.