Προεδρικό διάταγμα 18/7/02

ΠΔ 18-07-2002: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής δεύτερης κατοικίας Λάσση δήμου Αργοστολίου (νομού Κεφαλληνίας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18-07-2002: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής δεύτερης κατοικίας Λάσση δήμου Αργοστολίου (νομού Κεφαλληνίας), (ΦΕΚ 642/Δ/2002), 31-07-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 44 (παράγραφος 1), 116 (παράγραφοι 1, 2, 3), 117, 118, 119, 120, 122, 154, 243, 248, 249 και 250 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 243, 248, 249 και 250 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος Δ)1)β του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

4. Την Υ6/2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1484/Β/2001).

 

5. Την 399580/2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη (ΦΕΚ 1479/Β/2001).

 

6. Τις διατάξεις του από 03-12-1985 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 περιοχή του δήμου Αργοστολίου και των κοινοτήτων Δαυγάτων, Διλινάτων, Τρωϊανάτων, Φαρακλάτων, Σβορωνάτων (νομού Κεφαλληνίας) (ΦΕΚ 2/Δ/1986) διόρθωση (ΦΕΚ 244/Δ/1986), όπως τροποποιήθηκε με το από 15-09-1989 προεδρικό διάταγμα Τροποποίηση του από 03-12-1985 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης κ.λ.π. (ΦΕΚ 2/Δ/1986) (ΦΕΚ 629/Δ/1989).

 

7. Την 87150/4925/1996 απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα σε εγκεκριμένη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου της περιοχής Λάσση του δήμου Αργοστολίου (νομού Κεφαλληνίας) (ΦΕΚ 1074/Δ/1996) όπως τροποποιήθηκε με την 32692/4563/2000 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Τροποποίηση της 87150/4925/1996 Έγκριση Σχεδίου Ανάπτυξης περιοχών δεύτερης κατοικίας (ΣΧΑΠ) μέσα σε εγκεκριμένη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) της περιοχής Λάσση του δήμου Αργοστολίου (νομού Κεφαλληνίας) (ΦΕΚ 960/Δ/1996).

 

8. Την 20878/4508/1999 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας Λάσση του δήμου Αργοστολίου (νομού Κεφαλληνίας).

 

9. Τις 184/1997, 255/1997 και 118/2001 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Αργοστολίου.

 

10. Τα 23744/7923/1998 και 10142/4085/2001 έγγραφα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού προς το δήμο Αργοστολίου και το γεγονός ότι πέρασε άπρακτη η προθεσμία του άρθρου 38 (παράγραφος 3) του προεδρικού διατάγματος 410/1995 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας των ισχυουσών διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα" όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν (ΦΕΚ 231/Α/1995).

 

11. Τις 137/1998, 145/1998, 298/1998, 2/1999 και 68/2001 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

13. Τις 455/1999, 444/2001 και 40/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 18-07-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.