Προεδρικό διάταγμα 19/10/11c

ΠΔ 19-10-2011: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης της περιοχής ΒΟΤΡΥΣ - ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ της δημοτικής ενότητας Ελευσίνας του δήμου Ελευσίνας (νομός Αττικής) (τμήμα στη ΠΕ2 και τμήμα στη ΠΕ3), τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια σύνδεσης και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 19-10-2011: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης της περιοχής ΒΟΤΡΥΣ - ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ της δημοτικής ενότητας Ελευσίνας του δήμου Ελευσίνας (νομός Αττικής) (τμήμα στη ΠΕ2 και τμήμα στη ΠΕ3), τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια σύνδεσης και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 300/ΑΑΠ/2011), διόρθωση (ΦΕΚ 254/ΑΑΠ/2016), 07-11-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 43 (παράγραφοι 1, 4 και 5), 44 (παράγραφοι 1, 2 και 4), 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6), 154, 160 (παράγραφοι 1, 2), 161, 243, 248, 249 και 250 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 243, 248, 249 και 250 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Την υπ' αριθμόν 2876/07-10-2009 (ΦΕΚ 2234/Β/2009) απόφαση του Πρωθυπουργού Αλλαγή τίτλου Υπουργείων.

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 2) και 6 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/2009).

 

5. Την υπ' αριθμόν Υ273/30-09-2010 απόφαση Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 1595/Β/2010).

 

6. Τις υπ' αριθμούς 146/2004, 265/2004, 179/2005, 81/2008 και 255/2008 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας.

 

7. Το υπ' αριθμόν 18909/25-04-2005 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών - Τμήμα Γ' του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

8. Τα υπ' αριθμόν Φ1/13/551/01-02-2005, Φ1/13/3364/16-06-2005 και Φ1/13/3365/6-7-2010 έγγραφα της Γ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Αθηνών.

 

9. Το υπ' αριθμόν 2336/23-08-2007 έγγραφο του Οργανισμού Αθήνας.

 

10. Τα υπ' αριθμόν 3829/16-09-2003 και 811/31-03-2004 έγγραφα του Δασαρχείου Αιγάλεω.

 

11. Τις διατάξεις τις υπ' αριθμόν 53571/3467/1989 (ΦΕΚ 518/Δ/1989) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του δήμου Ελευσίνας και τμήματος του δήμου Μάνδρας (νομός Αττικής), όπως ισχύει.

 

12. Την υπ' αριθμόν 303/2009 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

14. Την υπ' αριθμόν 137/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 19-10-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.