Προεδρικό διάταγμα 19/10/11d

ΠΔ 19-10-2011: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή της τοπικής ενότητας Πλατανίου στη θέση Ρυάκι της Δημοτικής Ενότητας Ρίου του Δήμου Πατρέων (νομός Αχαΐας) για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης σχολικών εγκαταστάσεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 19-10-2011: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή της τοπικής ενότητας Πλατανίου στη θέση Ρυάκι της Δημοτικής Ενότητας Ρίου του Δήμου Πατρέων (νομός Αχαΐας) για τον καθορισμό χώρου  ανέγερσης σχολικών εγκαταστάσεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 307/ΑΑΠ/2011), 07-11-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114 παράγραφος 1, 154, 248, 249 και 250 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 248, 249 και 250 τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), σε συνδυασμό με το άρθρο 29, παράγραφος Δ, υποπαράγραφος 2 του αυτού νόμου 2831/2000, ως ίσχυε προ της αντικαταστάσεώς του με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1ου της υπ' αριθμόν [Α] 45892/2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. (ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Την υπ' αριθμόν 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού Αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/2009).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 2) και 6 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/2009).

 

6. Την υπ' αριθμόν Υ/273/2010 απόφαση Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 1595/Β/2010).

 

7. Τις υπ' αριθμόν 334/13-11-2009 και 18/09-02-2010 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρίου.

 

8. Το υπ' αριθμόν 432/2-2-2010 πρακτικό καταλληλότητας και επιλογής χώρου ανέγερσης σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων για την εφαρμογή του νόμου 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/1991) της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Αχαΐας.

 

9. Την υπ' αριθμόν 7356/768/21-01-2010 Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης και την υπ' αριθμόν 8951/1020/07-02-2011 βεβαίωση του Δασαρχείου Πατρών

 

10. Το υπ' αριθμόν Η/7885/19-01-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας.

 

11. Το υπ' αριθμόν 19930/11-12-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Τμήμα Τοπογραφικών Εφαρμογών και Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας.

 

12. Τα υπ' αριθμόν Φ111/ΙΖ/11392/17-12-2009, 5978/05-01-2010 και ΥΠΠΟ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ02-Ε/9472/14-12-2009 έγγραφα της ΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, της 6ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, αντίστοιχα.

 

13. Την υπ' αριθμόν 1907/27266/19-03-2010 απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Περιβαλλοντικός Προέλεγχος για την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου για την ανέγερση του ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Βασιλείου Δήμου Ρίου επί οικοπέδου 20.000 m2 ιδιοκτησίας του Νομαρχιακού Ταμείου Αχαΐας (νυν Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας) στη θέση Ρυάκι του Δημοτικού Διαμερίσματος Πλατανίου του Δήμου Ρίου Νομού Αχαΐας.

 

14. Το υπ' αριθμόν 43730/17-12-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών - Τμήμα Γ'.

 

15. Την 20/03-02-2011 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

17. Την υπ' αριθμόν 195/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 19-10-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.