Προεδρικό διάταγμα 19/10/11f

ΠΔ 19-10-2011: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης ιδιοκτησίας υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού στη θέση Ξηρόκαμπος της τοπικής κοινότητας Αρμένων του Δήμου Ρεθύμνης (νομός Ρεθύμνης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 19-10-2011: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης ιδιοκτησίας υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού στη θέση Ξηρόκαμπος της τοπικής κοινότητας Αρμένων του Δήμου Ρεθύμνης (νομός Ρεθύμνης), (ΦΕΚ 309/ΑΑΠ/2011), 07-11-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1 και 2), 153 (παράγραφοι 1, 2 και 3), 160 (παράγραφοι 1 και 2), 161 (παράγραφος 1), 243, 248, 249, 250 και 255 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 243, 248, 249, 250 και 255 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 13 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1ου της υπ' αριθμόν [Α] 45892/11-08-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. (ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010).

 

5. Την υπ' αριθμόν 2876/07-10-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού Αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/2009).

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 2) και 6 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/2009).

 

7. Την υπ' αριθμόν Υ273/30-09-2010 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 1595/Β/2010).

 

8. Την υπ' αριθμόν 143480/19-12-2005 απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά στην πολεοδόμηση έκτασης επιφάνειας 357 στρεμμάτων στη θέση Ξηρόκαμπος του Δημοτικού Διαμερίσματος Αρμένων του Δήμου Ρεθύμνης νομός Ρεθύμνης ιδιοκτησίας φυσικών προσώπων κ.λ.π.

 

9. Το υπ' αριθμόν 51442/23-12-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για την οικιστική αξιοποίηση έκτασης του Νέου Παραθεριστικού Οικισμού Ξηρόκαμπος νομού Ρεθύμνης στον οικισμό Σώματα του Δημοτικού Διαμερίσματος Αρμένων Δήμου Ρεθύμνης.

 

10. Την υπ' αριθμόν 23325/9918/24-10-2002 απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923 καθώς και οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους περιοχή στο νομό Ρεθύμνης (ΦΕΚ 1003/Δ/2002).

 

11. Την υπ' αριθμόν 18555/5083/12-07-2000 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χωροθέτηση και οικιστική καταλληλότητα της έκτασης συνιδιοκτησίας φυσικών προσώπων, στη θέση Ξηρόκαμπος Δήμου Ρεθύμνης (τέως κοινότητας Αρμένων Νομού Ρεθύμνης.

 

12. Το υπ' αριθμόν 205/21-02-2003 έγγραφο της 7ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

13. Τα υπ' αριθμόν 279/11-02-2003 και 523/11-03-1997 έγγραφα της 13ης Εφορείας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Κρήτης του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

14. Το υπ' αριθμόν 762/25-02-2003 έγγραφο της ΚΕ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

15. Το υπ' αριθμόν 746/21-02-2003 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνης.

 

16. Το υπ' αριθμόν 3755/13-11-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνης.

 

17. Το ΑΠ/284/02-03-2010 έγγραφο του Εθνικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυμοτομικών και Πολεοδομικών Σχεδίων Βεβαίωση κατάθεσης εισφοράς του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997.

 

18. Το υπ' αριθμόν 3873/28-01-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Επαναχορήγηση βεβαίωσης του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 για ιδιωτική πολεοδόμηση έκτασης 357,28 στρεμμάτων στη θέση Ξηρόκαμπος Κοινότητας Αρμένων Νομού Ρεθύμνης.

 

19. Την 839/20-10-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης.

 

20. Την υπ' αριθμόν 24/2009 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

21. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

22. Την υπ' αριθμόν 194/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 19-10-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.