Προεδρικό διάταγμα 19/10/11g

ΠΔ 19-10-2011: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Λιβάδι της Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης του Δήμου Αμοργού (νομού Κυκλάδων) για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 19-10-2011: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Λιβάδι της Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης του Δήμου Αμοργού (νομού Κυκλάδων) για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, (ΦΕΚ 309/ΑΑΠ/2011), 07-11-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 114, 154, 248, 249 και 250 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 248, 249 και 250 τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης Δ' παράγραφος 2 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Την υπ' αριθμόν 2876/07-10-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού Αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/2009).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 2) και 6 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/2009).

 

6. Την υπ' αριθμόν Υ273/30-09-2010 απόφαση Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 1595/Β/2010).

 

7. Την υπ' αριθμόν 71/2009 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού.

 

8. Την υπ' αριθμόν 7/2008 πράξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού - Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Νοτίου Αιγαίου.

 

9. Το από 12-11-2008 πρακτικό αναγκαιότητας καταλληλότητας και επιλογής χώρου ανέγερσης εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της επιτροπής του άρθρου 18 παράγραφος 6 του νόμου 3467/2006.

 

10. Το υπ' αριθμόν 5101/14-09-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Νομού Κυκλάδων.

 

11. Τα υπ' αριθμόν 5626/15-09-2009, 3074/28-09-2009 και 11853/21-10-2009 έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής, της 2ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και της ΚΑ' Εφορείας Προϊστορικών Κλασσικών Αρχαιοτήτων, αντίστοιχα.

 

12. Την υπ' αριθμόν 32131/20049/25-11-2009 απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιβαλλοντικός προέλεγχος για την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου για το καθορισμό χώρου χρήσης εκπαιδευτηρίου και καθορισμό ειδικών όρων δόμησης για τη κατασκευή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στην Αιγιάλη Αμοργού.

 

13. Το υπ' αριθμόν 2260/16-03-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών - Τμήμα Γ'.

 

14. Την υπ' αριθμόν 79/2011 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

15. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

16. Την υπ' αριθμόν 229/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 19-10-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.