Προεδρικό διάταγμα 1/3/02

ΠΔ 01-03-2002: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των περιοχών δεύτερης κατοικίας Μέτωπο Παραλίας, Αγία Παρασκευή, Βροντού, Κατσούλι, Ντοροντό, του Δήμου Σαλαμίνας και Ντρένια, Μαραθώνα του Δήμου Αμπελακίων (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 01-03-2002: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των περιοχών δεύτερης κατοικίας Μέτωπο Παραλίας, Αγία Παρασκευή, Βροντού, Κατσούλι, Ντοροντό, του Δήμου Σαλαμίνας και Ντρένια, Μαραθώνα του Δήμου Αμπελακίων (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 192/Δ/2002), 13-03-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 22, 44, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 154, 243, 248, 249 και 250 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 243, 248, 249 και 250 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παράγραφος 1) του νόμου 2242/1994 Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 162/Α/1994).

 

3. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Αττικής περιοχών για δεύτερη κατοικία (ΦΕΚ 456/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με το από 27-06-1988 προεδρικό διάταγμα Τροποποίηση ορίων περιοχών για δεύτερη κατοικία εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου νομού Αττικής (ΦΕΚ 556/Δ/1988).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 49 (παράγραφος 2)α) του νόμου 998/1979 Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας (ΦΕΚ 289/Α/1979).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

6. Την Υ6/2001 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1484/Β/2001).

 

7. Την 399580/2001 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη (ΦΕΚ 1479/Β/2001).

 

8. Την 52617/2607/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Σύνταξη και έγκριση πολεοδομικής μελέτης των περιοχών δεύτερης κατοικίας Μέτωπο Παραλίας, Αγίας Παρασκευή, Βροντού, Κατσούλι, Ντοροντό του Δήμου Σαλαμίνας και Ντρένια, Μαραθώνος της κοινότητας Αμπελακίων (νομού Αττικής).

 

9. Την 79489/5932/1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων Κατσούλι, Μέτωπο Παραλίας και Αγία Παρασκευή του Δήμου Σαλαμίνας (νομού Αττικής).

 

10. Τις 240/1985, 91/1989, 229/1991, 19/1992, 60A/1992, 232/1992, 246/1993 και 229/1995 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Σαλαμίνας.

 

11. Τις 51/1986, 97/1986, 98/1986, 99/1986, 104/1986, 105/1986, 112/1986, 118/1986, 122/1986, 61/1992, 128/1986, 26/1996 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου Αμπελακίων και την 85/2000 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Αμπελακίων.

 

12. Τα 74082/2821/22-07-1988 και 76743/3381/02-08-1988 έγγραφα του Υπουργείου Γεωργίας.

 

13. Τις 19/1987, 22/1992, 26/1992, 5/1994 και 27/1996 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας,Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Πειραιά.

 

14. Τις 705/1991, 673/1992, 606/1996, 62/1998 και 107/00 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

16. Τις 105/1998, 293/2001 και 649/2001 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Γεωργίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στην Υφυπουργό Αιγαίου αναθέτουμε την εκτέλεση και δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 08-03-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.