Προεδρικό διάταγμα 20/1/20

ΠΔ 20-01-2020: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης ιδιοκτησίας της Οικιστικής Εταιρείας Τραπεζοϋπαλλήλων νομού Ρεθύμνης ανώνυμη εταιρεία στη θέση Λατζιμάς, της τοπικής κοινότητας Πρίνου Ρεθύμνου, Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, του Δήμου Ρεθύμνης (Νομού Ρεθύμνης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 20-01-2020: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης ιδιοκτησίας της Οικιστικής Εταιρείας Τραπεζοϋπαλλήλων νομού Ρεθύμνης ανώνυμη εταιρεία στη θέση Λατζιμάς, της τοπικής κοινότητας Πρίνου Ρεθύμνου, Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, του Δήμου Ρεθύμνης (Νομού Ρεθύμνης), (ΦΕΚ 42/Δ/2020), 03-02-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη Οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1 και 2), 153 (παράγραφοι 1, 2 και 3), 154 όπως ισχύει, 160 (παράγραφοι 1 και 2) και 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14, 15, 19 και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως τα άρθρα 7, 11, 12, 15 και 19 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 20 του νόμου 4258/2014 Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014) και με το άρθρο 7 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και η παράγραφος 1 του άρθρου 31 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση-Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση-Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών, Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 (παράγραφος 4) του νόμου 4585/2018 Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Κύρωση της από 20-11-2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Αιγαίου ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23-11-1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 2779/1999 (ΦΕΚ 296/Α/1999) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

7. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου (ΦΕΚ 3107/Β/2019).

 

8. Την 23325/9918/2002 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923, καθώς και οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους περιοχή, στον Νομό Ρεθύμνης (ΦΕΚ 1003/Δ/2002).

 

9. Την 25291/2003 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 1486/Β/2003), όπως αναθεωρήθηκε με την 42284/2017 απόφαση (ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/2017).

 

10. Την οίκοθεν 30293/2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του Αστικού-παραθεριστικού οικισμού της Οικιστικής Εταιρίας Τραπεζοϋπαλλήλων Νομού Ρεθύμνης που βρίσκεται στην περιοχή Λατζιμάς της Τοπικής Κοινότητας Πρίνου της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου του Δήμου Ρεθύμνης.

 

11. Το υπ' αριθμόν 70571/20-12-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Επαναχορήγηση βεβαίωσης βάσει του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

12. Το υπ' αριθμόν 4391/13-09-2017 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου.

 

13. Το υπ' αριθμόν 33352/30-08-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

14. Το υπ' αριθμόν 39504/05-10-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης και το υπ' αριθμόν 16283/395/21-02-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

15. Τα υπ' αριθμούς 5406/09-02-2005 και 3593/12-07-2011 έγγραφα της ΚΕ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

16. Το υπ' αριθμόν 370/07-02-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

17. Το υπ' αριθμόν 63737/1571/12-07-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

18. Το υπ' αριθμόν κατάθεσης 66718/3141/19-07-2019 Υπόμνημα των ενδιαφερομένων.

 

19. Την υπ' αριθμόν 189/2017 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρεθύμνης.

 

20. Τις υπ' αριθμούς 55/συνεδρία 6η/31-05-2017 και 70/συνεδρία 9η/25-07-2017 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).

 

21. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

22. Τις υπ' αριθμούς 97/2018, 118/2019 και 208/2019 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 20-01-2020

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.