Προεδρικό διάταγμα 22/10/98

ΠΔ 22-10-1998: Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή των Κοινοτήτων Μορφοβουνίου, Μεσενικόλα, Μοσχάτου, Λαμπερού, Καστανιάς, Καροπλεσίου, Μπελοκομύτη, Καρίτσας, Καρβασαρά, Νεοχωρίου, Πεζούλας, Φυλακτής, Κρυονερίου και Κερασιάς (Περιοχή οικισμών λίμνης Νικολάου Πλαστήρα - Ταυρωπού νομού Καρδίτσας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 22-10-1998: Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή των Κοινοτήτων Μορφοβουνίου, Μεσενικόλα, Μοσχάτου, Λαμπερού, Καστανιάς, Καροπλεσίου, Μπελοκομύτη, Καρίτσης, Καρβασαρά, Νεοχωρίου, Πεζούλας, Φυλακτής, Κρυονερίου και Κερασιάς (Περιοχή οικισμών λίμνης Νικολάου Πλαστήρα - Ταυρωπού νομού Καρδίτσας), (ΦΕΚ 885/Δ/1998), 06-11-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 (παράγραφοι 1 και 2) του νόμου 1337/1983 επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 (παράγραφοι 1 και 2) του νόμου 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

4. Την Δ17Α/03/99/Φ.221/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Χρήστο Βερελή και Θεόδωρο Κολιοπάνο (ΦΕΚ 1006/Β/1996).

 

5. Το 99418/7715/1992 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Το 63307/04-02-1993 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας.

 

7. Το 879/01-06-1992 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Νομαρχίας Καρδίτσας.

 

8. Το 153/27-01-1993 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας Νομαρχίας Καρδίτσας.

 

9. Το ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ13/18585/785/1993 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

10. Το ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/20677/417/1993 έγγραφο της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

11. Τα 16657/1993, 29869/1046/1993 και 43472/2284/1996 έγγραφα της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού.

 

12. Το 1576/816/1996 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

13. Το 17427/1121/1996 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

14. Το ΑΡ/ΗΜ:ΔΕΠ/Φ.300/50261/1994 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

15. Το 59/27-04-1994 έγγραφο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Κοινοτήτων Λίμνης Νικολάου Πλαστήρα.

 

16. Το 2/04-02-1993 έγγραφο της Κοινότητας Νεοχωρίου.

 

17. Το από 09-04-1993 έγγραφο της Κοινότητας Κερασιάς.

 

18. Το 247/27-04-1993 έγγραφο της Κοινότητας Πεζούλας.

 

19. Το 13/29-03-1993 έγγραφο της Κοινότητας Καρίτσης - Δολοπών.

 

20. Το 123/24-03-1993 έγγραφο της Κοινότητας Κρυονερίου.

 

21. Το 417/20-05-1993 έγγραφο της Κοινότητας Λαμπερού.

 

22. Την 9/1993 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Καστανιάς.

 

23. Την 4/1993 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μπελοκομύτη.

 

24. Τις 26/1992 και 11/1993 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Μορφοβουνίου.

 

25. Την 31/1993 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μεσενικόλα.

 

26. Την 52/1994 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Λαμπερού.

 

27. Το γεγονός ότι για τις Κοινότητες Καρίτσης, Κερασιάς, Κρυονερίου, Πεζούλας, Νεοχωρίου, Φυλακτής, Μοσχάτου, Καρβασαρά, Καροπλεσίου, πέρασε άπρακτη η προθεσμία του άρθρου 31 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας των ισχυουσών διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν (ΦΕΚ 146/Α/1989).

 

28. Τις 43/9/1994 και 61/12/1994 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Καρδίτσας.

 

29. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

30. Τις 721/1995 και 270/1997 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 20-10-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.