Προεδρικό διάταγμα 22/11/17

ΠΔ 22-11-2017: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής Β' κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας μελών του Συλλόγου Οικοπεδούχων Ανώπολης στη θέση Κοψάς της Δημοτικής Ενότητας Γουβών του Δήμου Χερσονήσου (νομού Ηρακλείου)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 22-11-2017: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής Β' κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας μελών του Συλλόγου Οικοπεδούχων Ανώπολης στη θέση Κοψάς της Δημοτικής Ενότητας Γουβών του Δήμου Χερσονήσου (νομού Ηρακλείου), (ΦΕΚ 284/ΑΑΠ/2017), 11-12-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1 και 2), 153 (παράγραφοι 1, 2 και 3), 154, 160 (παράγραφοι 1 και 2) και 161 (παράγραφος 1) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14, 15, 19 και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως τα άρθρα 7, 11, 12, 15 και 19 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 20 του νόμου 4258/2014 Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014) και η παράγραφος 1 του άρθρου 31 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 70/2015 Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114/Α/2015).

 

7. Την υπ' αριθμόν 25291/2003 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 1486/Β/2003).

 

8. Την υπ' αριθμόν 34495/07/2007 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 καθώς και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων περιοχή στο Νομό Ηρακλείου (ΦΕΚ 405/ΑΑΠ/2007).

 

9. Την υπ' αριθμόν 787/2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δήμου Γουβών Νομού Ηρακλείου ((ΦΕΚ 60/ΑΑΠ/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 51/ΑΑΠ/2012)).

 

10. Την υπ' αριθμόν 166654/2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου: που αφορά στην οικιστική αξιοποίηση έκτασης επιφάνειας περίπου 80,00 στρεμμάτων καθώς και στην κατασκευή των βασικών δικτύων υποδομής και στις εγκαταστάσεις τους που θα εξυπηρετήσουν τους κατοίκους του υπό ίδρυση οικισμού (εξυπηρέτηση β' κατοικίας), στη θέση Κοψάς Ανώπολης της Δημοτικής Ενότητας Γουβών, του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, ιδιοκτησίας Συλλόγου Οικοπεδούχων Ανώπολης (ΑΔΑ: ΒΕΔΓ0-ΘΝΧ).

 

11. Το υπ' αριθμόν 21799/16-05-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Β' του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αντικατάσταση βεβαίωσης - Χορήγηση βεβαίωσης βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του νόμου 2058/1997 για πολεοδόμηση έκτασης 80,003 στρεμμάτων περίπου, ιδιοκτησίας Συλλόγου Οικοπεδούχων Ανώπολης-Υπάλληλοι Υπουργείου Εσωτερικών στην θέση Κοψάς Δήμου Χερσονήσου (τέως Δήμου Γουβών) νομού Ηρακλείου.

 

12. Το υπ' αριθμόν 4545/21-11-2013 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου.

 

13. Το υπ' αριθμόν 3527/23-01-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

 

14. Το υπ' αριθμόν 5474/28-02-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης.

 

15. Την υπ' αριθμόν 446/2013 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χερσονήσου.

 

16. Την υπ' αριθμόν 76/συνεδρία 12η/19-06-2013 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

17. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

18. Τις υπ' αριθμόν 69/2016 και 213/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 25-11-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.