Προεδρικό διάταγμα 23/11/90i

ΠΔ 23-11-1990: Τροποποίηση του από 15-01-1986 προεδρικού διατάγματος Έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης της βιομηχανικής περιοχής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της κοινότητας Σταυροχωρίου του νομού Κιλκίς (ΦΕΚ 126/Δ/1986)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 23-11-1990: Τροποποίηση του από 15-01-1986 προεδρικού διατάγματος Έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης της βιομηχανικής περιοχής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της κοινότητας Σταυροχωρίου του νομού Κιλκίς (ΦΕΚ 126/Δ/1986), (ΦΕΚ 696/Δ/1990), 11-12-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 (παράγραφοι 2 και 3) του νόμου 742/1977 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 4458//1965 Περί βιομηχανικών περιοχών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 319/Α/1977).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παράγραφος 3) του νόμου 947/1979 Περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 7 του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παράγραφος 1 εδάφια ι)δ και ι)στ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 (παράγραφος 3) και 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1985 Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985).

 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (εδάφιο α) και 2 παράγραφος 1 κεφάλαιο Β του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 456/1985 Μεταφορά αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας κ.λ.π. (ΦΕΚ 163/Α/1985).

 

8. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 229/1986 Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΦΕΚ 96/Α/1986), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 396/1989 Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΦΕΚ 172/Α/1989).

 

9. Την υπ' αριθμόν Υ/1074/1990 (ΦΕΚ 326/Β/1990) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Βασίλειο Μαντζώρη.

 

10. Τις διατάξεις του από 10-04-1981 προεδρικού διατάγματος Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως βιομηχανικών περιοχών της χώρας κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 227/Δ/1981).

 

11. Την 546/1989 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

12. Την 340/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Το από 15-01-1986 προεδρικό διάταγμα Έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, της βιομηχανικής περιοχής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της κοινότητας Σταυροχωρίου του νομού Κιλκίς (ΦΕΚ 126/Δ/1986), τροποποιείται ως ακολούθως:

 

1. Τροποποιείται η χρήση των οικοδομικών τετραγώνων 5 και 6 που καθορίστηκαν ως βιοτεχνικά με το άρθρο 1 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος με την μετατροπή τους σε βιομηχανικά.

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίστηκαν με το άρθρο 3 του ως άνω προεδρικού διατάγματος τροποποιούνται και καθορίζονται κατά τομείς A, Β και Γ όπως φαίνονται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:2000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 53660/1990 πράξη του και αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα, ως εξής:

 

I) Τομέας Α: Περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα με αριθμούς 7Α, 7Β, 8Α, 8Β, που προορίζονται για αυτοστέγαση βιοτεχνών.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 1000 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% της επιφάνειας των οικοπέδων.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 2.4.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 20 m.

 

5. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ κτιρίων που ανεγείρονται στο ίδιο οικόπεδο ορίζεται σε 5 m εκτός αν προκύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις (Δ) σύμφωνα με το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

II) Τομέας Β: Περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα με αριθμούς: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 και 14 που προορίζονται για την ανέγερση βιομηχανικών κτιρίων.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 30 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 2000 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% της επιφάνειας των οικοπέδων.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 2.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 24 m.

 

5. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ κτιρίων που ανεγείρονται στο ίδιο οικόπεδο ορίζεται σε 5 μέτρα εκτός αν προκύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις (Δ) σύμφωνα με το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

III) Τομέας Γ: Περιλαμβάνει το οικοδομικό τετράγωνο με αριθμό 9 που προορίζεται για την ανέγερση κτιρίων κοινοχρήστων εξυπηρετήσεων και τη διαμόρφωση οργανωμένου πράσινου.

 

1. Τα οικόπεδα του τομέα αυτού θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα με όποιες διαστάσεις και εμβαδόν διανέμονται από τον αρμόδιο φορέα.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30%.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 11 m.

 

5. Η απόσταση μεταξύ των κτιρίων που ανεγείρονται στο ίδιο οικόπεδο ορίζεται σύμφωνα με το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.

 

IV) Και για τους τρεις τομείς ισχύουν τα παρακάτω:

 

α. Παρεκκλίσεις για το μέγιστο ύψος ειδικών κατασκευών που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων όπως γερανογέφυρες, αποθήκες σιτηρών (σιλό), καπνοδόχοι, πύργοι ψύξεως, υδατόπυργοι κ.λ.π. δίνονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 1577/1985 (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός).

 

pd.23.11.90i

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 23-11-1990

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.