Προεδρικό διάταγμα 25/5/10

ΠΔ 25-05-2010: Τροποποίηση των οικοδομικών τετραγώνων 30 και 31 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λουτρών Δήμου Κύθνου, νήσου Κύθνου (Νομός Κυκλάδων)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 25-05-2010: Τροποποίηση των οικοδομικών τετραγώνων 30 και 31 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λουτρών Δήμου Κύθνου, νήσου Κύθνου (Νομός Κυκλάδων), (ΦΕΚ 222/ΑΑΠ/2010), 09-06-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Των άρθρων 152 παράγραφοι 1, 2, 6 και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) ως ισχύει.

 

β. Της παραγράφου 9)β του άρθρου 25 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

2. Το άρθρο 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 205/2007 Συγχώνευση Υπουργείων (ΦΕΚ 231/Α/2007).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 189/2009 Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (άρθρο 1 παράγραφος 2 και άρθρο 2 παράγραφος α) (ΦΕΚ 221/Α/2009).

 

5. Την αριθμόν οίκοθεν 69139/7766 Κοινή Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στους Υφυπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (άρθρα 2, 1 α και άρθρο 3) (ΦΕΚ 2514/Β).

 

6. Τα αριθμόν 1/12-01-2006/θέμα 2°, 2/13-01-2006 (θέμα 2° περίπτωση δ), και 3/13-09-2007 (θέμα 5°) Πρακτικά του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και το αριθμόν 2/23-12-2008 (θέμα 2°) Πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 33/2006 και 75/2008 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κύθνου.

 

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

9. Τις 261/2009 και 53/2010 Γνωμοδοτήσεις Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 25-05-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.