Προεδρικό διάταγμα 26/4/78

ΠΔ 26-04-1978: Περί συμπληρώσεως του από 01-07-1977 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων σε περιοχές εκτός σχεδίου οικισμών τινών του νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 26-04-1978: Περί συμπληρώσεως του από 01-07-1977 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων σε περιοχές εκτός σχεδίου οικισμών τινών του νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 249/Δ/1978), 25-05-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 11, 14, 17 και 85Α αυτού, του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα του άρθρου 125 (παράγραφος 2) αυτού, του νόμου 651/1977 περί καταργήσεως του νομοθετικού διατάγματος 349/1974 κ.λ.π. (ΦΕΚ 207/Α/1977) και ειδικότερα του άρθρου 12 (παράγραφοι 1 εδάφιο β και 3) αυτού και της παραγράφου 3)στ του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), ως το άρθρο τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής στον Υπουργό Βορείου Ελλάδας και τους Νομάρχες αρμοδιότητας επί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την σε εκτέλεση αυτού εκδοθείσα υπ' αριθμόν Ε/13519/18561/15-04-1976 απόφαση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων περί εξαιρέσεως εκ της αρμοδιότητας του Νομάρχη ως προς την έγκριση, επέκταση, τροποποίηση κ.λ.π. των σχεδίων πόλεως και κωμών, περιοχών ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 610/Α/1976), και ιδόντες την υπ' αριθμόν ΕΔ2/α/04/59/ΦΘ211/29-03-1978 απόφαση περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 282/Β/1978) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 106/1977 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού αποφασίσαμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Μετά το εδάφιο β της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του από 01-07-1977 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εις περιοχές εκτός σχεδίου οικισμών τινών του Νομού Χαλκιδικής (ΦΕΚ 290/Δ/1977) προστίθεται εδάφιο γ έχον ως κάτωθι:

 

{γ) Κατ' εξαίρεση του προηγουμένου εδαφίου β' επιτρέπεται η ανέγερσις βιομηχανικών εγκαταστάσεων εις τις διαγραμμισμένες περιοχές τις εμφαινόμενες εις το υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμού Γ/5244/1978 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:200.000, του οποίου συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

Ως όροι και περιορισμοί δόμησης των Βιομηχανικών εγκαταστάσεων που θα ανεγερθούν εντός των δια του παρόντος καθοριζόμενων περιοχών ισχύουν οι κατά περίπτωση καθορισθέντες για των άρθρων 2, 3 και 4 του παρόντος διατάγματος πλην του ύψους και του μεγίστου αριθμού ορόφων οι οποίο καθορίζονται ως κάτωθι:

 

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 3 με μέγιστο ύψος 11 m.

 

pd.26.4.78

}

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 26-04-1978

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.