Προεδρικό διάταγμα 26/5/93d

ΠΔ 26-05-1993: Τροποποίηση και επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής περιοχής της Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού και της Κοινότητας Καλλιθέας (νομού Ηρακλείου) και καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 26-05-1993: Τροποποίηση και επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου της Βιομηχανικής περιοχής της Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού και της Κοινότητας Καλλιθέας (νομού Ηρακλείου) και καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 758/Δ/1993), 07-07-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 (παράγραφοι 2 και 3) του νόμου 742/1977 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 4458/1965 Περί Βιομηχανικών Περιοχών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 319/Α/1977).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παράγραφος 3) του νόμου 947/1979 Περί Οικιστικών Περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2, 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 εδάφιο 1)δ του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 (παράγραφος 3) και 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1985 Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (εδάφιο α) και 2 (παράγραφος 1 κεφάλαιο β) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 456/1985 Μεταφορά αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών και προσωπικού στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας κ.λ.π. (ΦΕΚ 163/Α/1985).

 

7. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 229/1986 Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΦΕΚ 96/Α/1986) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 396/1989 Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΦΕΚ 172/Α/1989).

 

8. Τις διατάξεις του από 10-04-1981 προεδρικού διατάγματος Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως Βιομηχανικών Περιοχών της Χώρας κειμένων εντός των Ρυμοτομικών Σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 227/Δ/1981).

 

9. Τις διατάξεις της 53860/1969 κοινής απόφασης των Υπουργών Συντονισμού και Βιομηχανίας Περί ορισμού Βιομηχανικής Περιοχής της Διοικητικής Περιφέρειας της πόλεως Ηρακλείου (ΦΕΚ 433/Β/1969).

 

10. Τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 649/1970 Περί εγκρίσεως Κανονισμού Λειτουργίας Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου Κρήτης (ΦΕΚ 222/Α/1970).

 

11. Τις διατάξεις της 24740/287/1981 κοινής απόφασης των Υπουργών Βιομηχανίας και Ενέργειας και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, Περί τροποποιήσεως (διευρύνσεως) ορίων της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου (Κρήτης) (ΦΕΚ 323/Β/1981).

 

12. Την Υ/1943/1992 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Βιομηχανίας - Ενέργειας - Τεχνολογίας και Εμπορίου σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιομηχανίας - Ενέργειας - Τεχνολογίας (ΦΕΚ 727/Β/1992).

 

13. Την 637/1991 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

15. Την 75/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσιέυση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 26-05-1993

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.