Προεδρικό διάταγμα 27/2/20

ΠΔ 27-02-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αραχόβης του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας (Νομός Βοιωτίας) με άρση απαλλοτρίωσης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης και επιβολή προκηπίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 27-02-2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αραχόβης του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας (Νομός Βοιωτίας) με άρση απαλλοτρίωσης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης και επιβολή προκηπίου, (ΦΕΚ 105/Δ/2020), 09-03-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6), 154, 160 (παράγραφοι 1, 2) και 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), της παραγράφου 1 του άρθρου 31 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014) και του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ίσχυε πριν την αντικατάσταση του με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της 45892/2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. (ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/β/2010).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως ίσχυε πριν την αντικατάσταση του με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 4315/2014.

 

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 4)α του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 και ισχύει.

 

7. Τις διατάξεις του από 21-07-1978 προεδρικού διατάγματος Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού του οικισμού Αραχώβης (Βοιωτίας) και τροποποιήσεως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού (ΦΕΚ 460/Δ/1978).

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

9. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου (ΦΕΚ 3107/Β/2019).

 

10. Την 24/2003 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και τις 17/2006 και 208/2009 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

 

11. Τα υπ' αριθμούς 4104/2006 και 6226/2009 πρακτικά του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

12. Τις υπ' αριθμούς 20, 127, 140, 183, 257/2007, 93/2008 και 11/2010 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αράχωβας, και τις υπ' αριθμούς 113, 114, 115/2016 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας.

 

13. Τα υπ' αριθμούς 4909/24-05-2012 και 543/03-02-2017 έγγραφα του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας.

 

14. Τις υπ' αριθμούς 2/πρακτικό 4ο/04-07-2008 και 8/πρακτικό Γ/17-06-2010 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Βοιωτίας.

 

15. Τις υπ' αριθμούς 4/συνεδρία 2η/19-01-2005 και 65/συνεδρία 8η/03-03-2005 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

16. Τις υπ' αριθμούς 51/συνεδρία 10η/04-11-2015, 63/συνεδρία 13η/02-12-2015 και 76/συνεδρία 14η/18-12-2015 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

17. Τις υπ' αριθμούς 67/συνεδρία 6η/22-07-2016 και 33/συνεδρία 4η/10-05-2017 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

 

18. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

19. Την υπ' αριθμόν 201/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και την υπ' αριθμόν 21/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 27-02-2020

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.