Προεδρικό διάταγμα 28/3/00b

ΠΔ 28-03-2000: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης ιδιοκτησίας των Γεωργίου Πέτροβα, Παναγιώτας Πέτροβα, Αποστόλου Πέτροβα, Κωνσταντίνου Πέτροβα (Village PETROVA), στη θέση Στεφάνι - Στενόλακκα δήμου Πεταλιδίου (τέως κοινότητας Αχλαδοχωρίου) (νομού Μεσσηνίας) και καθορισμός οριογραμμών ρέματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 28-03-2000: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης ιδιοκτησίας των Γεωργίου Πέτροβα, Παναγιώτας Πέτροβα, Αποστόλου Πέτροβα, Κωνσταντίνου Πέτροβα (Village PETROVA), στη θέση Στεφάνι - Στενόλακκα δήμου Πεταλιδίου (τέως κοινότητας Αχλαδοχωρίου) (νομού Μεσσηνίας) και καθορισμός οριογραμμών ρέματος, (ΦΕΚ 196/Δ/2000), 06-04-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 1947/1991 Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις

(ΦΕΚ 70/Α/1991).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 9 και 11 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 223/Α/1923), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2 και 3) του νόμου 1647/1986 Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το άρθρο 1 (παράγραφοι 3, 4) του νόμου 1772/1988 Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 880/1979 περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δόμησης (ΦΕΚ 58/Α/1979).

 

7. Την 93351/5972/1996 του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χωροθέτηση και οικιστική καταλληλότητα έκτασης ιδιοκτησίας των Γεωργίου Πέτροβα, Παναγιώτας Πέτροβα, Αποστόλου Πέτροβα, Κωνσταντίνου Πέτροβα, Αγγελικής Τσικρικά και Ιωάννη Φωτόπουλου στη θέση Στενόλακκα - Στεφάνι κοινότητας Αχλαδοχωρίου Νομού Μεσσηνίας (ΦΕΚ 1388/Δ/1996).

 

8. Την 106609/1998 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη δημιουργία ιδιωτικού οικισμού παραθεριστικής κατοικίας στη θέση Στεφάνι - Στενόλακκα της κοινότητας Αχλαδοχωρίου του νομού Μεσσηνίας, με δυναμικότητα πληθυσμού 330 ατόμων, σε γήπεδο εκτάσεως 53699 στρεμμάτων ιδιοκτησίας των Γεωργίου, Παναγιώτας Αποστόλου Κωνσταντίνου Πέτροβα.

 

9. Το 1551/957/1997 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας.

 

10. Την 71/1999 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Πεταλιδίου.

 

11. Την 83/1999 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

13. Τις 217/1999 και 434/1999 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 28-03-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.