Προεδρικό διάταγμα 28/6/16

ΠΔ 28-06-2016: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής τουρισμού - αναψυχής σε έκταση ιδιοκτησίας της ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ανώνυμη εταιρεία στη θέση Όρμος Φανερωμένης της τοπικής κοινότητας Σκοπής του Δήμου Σητείας (νομού Λασιθίου)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 28-06-2016: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής τουρισμού - αναψυχής σε έκταση ιδιοκτησίας της ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ανώνυμη εταιρεία στη θέση Όρμος Φανερωμένης της τοπικής κοινότητας Σκοπής του Δήμου Σητείας (νομού Λασιθίου), (ΦΕΚ 144/ΑΑΠ/2016), 20-07-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2), 153 (παράγραφοι 1, 2, 3), 154 όπως ισχύει, 160 (παράγραφοι 1, 2) και 161 (παράγραφοι 1) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 4280/2014 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 14, 15, 19 και 31 (παράγραφος 1) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) όπως τα άρθρα 7, 11, 12, 15 και 19 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 20 του νόμου 4258/2014 Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014) και με το άρθρο 7 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και η παράγραφος 1 του άρθρου 31 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 70/2015 Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114/Α/2015).

 

7. Την υπ' αριθμόν Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη (ΦΕΚ 2183/Β/2015).

 

8. Την υπ' αριθμόν 4420/2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Σητείας Νομού Λασιθίου (ΦΕΚ 227/ΑΑΠ/2006).

 

9. Το υπ' αριθμόν 33700/2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί έγκρισης της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για την περιοχή που αφορά το παρόν διάταγμα.

 

10. Την υπ' αριθμόν 1004951/642/Β0010/2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση ΟΡΜΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, Δήμου Σητείας Νομού Λασιθίου (ΦΕΚ 227/Δ/2012).

 

11. Την υπ' αριθμόν 26872/2008 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικών Κατευθύνσεων ΠΕΡΠΟ στο Νομό Λασιθίου (ΦΕΚ 284/ΑΑΠ/2008).

 

12. Το υπ' αριθμόν 41058/2008 και 11075/2012 έγγραφα της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

13. Το υπ' αριθμόν 1021/2012 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης.

 

14. Το υπ' αριθμόν Φ4/3-2/2891/19-06-2012 έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.

 

15. Το υπ' αριθμόν 01512/20-06-2012 έγγραφο της ΚΔ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

 

16. Το υπ' αριθμόν 2688/29-06-2012 έγγραφο της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

17. Το υπ' αριθμόν 49688/29-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί χορήγησης βεβαίωσης σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του νόμου 2508/1997 για την έκταση που αφορά το παρόν διάταγμα.

 

18. Την υπ' αριθμόν 172456/16-12-2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου που αφορά στην ιδιωτική πολεοδόμηση έκτασης 204.712 στρεμμάτων, εντός Περιοχής Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), στην θέση Φανερωμένη Δημοτικής Ενότητας Σκοπής, Δήμου Σητείας, Κρήτης, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ανώνυμη εταιρεία, προς εξυπηρέτηση παραθεριστικής κατοικίας, καθώς και στην κατασκευή των βασικών δικτύων υποδομής (ΑΔΑ: ΒΛΓΕ0-ΔΕ4).

 

19. Την 144/2014 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σητείας.

 

20. Το υπ' αριθμόν 3534/06-10-2014 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου.

 

21. Την 8/2014 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

22. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

23. Την υπ' αριθμόν 155/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 28-06-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.