Προεδρικό διάταγμα 29/12/17b

ΠΔ 29-12-2017: Έγκριση τμηματικής πολεοδομικής ρύθμισης στον παραδοσιακό οικισμό Δημητσάνα (νομού Αρκαδίας) για τον καθορισμό χώρου Ιερού Ναού και χώρου συνάθροισης κοινού κάτωθεν αυτού και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 29-12-2017: Έγκριση τμηματικής πολεοδομικής ρύθμισης στον παραδοσιακό οικισμό Δημητσάνα (νομού Αρκαδίας) για τον καθορισμό χώρου Ιερού Ναού και χώρου συνάθροισης κοινού κάτωθεν αυτού και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 7/ΑΑΠ/2018), 30-01-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 154, 160 και 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 παράγραφος 2, 7, 11, 12, 14, 15 και 31 παράγραφος 1, όπως ισχύουν, του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφοι 2, 3, 5 και 25 παράγραφος 9)β του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 25 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και του άρθρου 2 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 παράγραφος 1 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Την υπ' αριθμόν 72677/3650/1987 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Δημητσάνας της κοινότητας Δημητσάνας (νομού Αρκαδίας) (ΦΕΚ 1219/Δ/1987).

 

7. Την υπ' αριθμόν 79/1995 απόφαση του Νομάρχη Αρκαδίας Καθορισμός ορίων - κατηγοριοποίηση όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Δημητσάνας και Λαγκαδίων του νομού Αρκαδίας (ΦΕΚ 326/Δ/1995).

 

8. Την υπ' αριθμόν 8094/09-12-2010 απόφαση του Προϊσταμένου της 25ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

9. Την υπ' αριθμόν 42288/2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Έγκριση παρέκκλισης ως προς το ύψος του Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου Ε', στον παραδοσιακό οικισμό Δημητσάνας (νομού Αρκαδίας) (ΦΕΚ 257/ΑΑΠ/2017).

 

10. Το υπ' αριθμόν 336/15-03-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου.

 

11. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/211459/124459/7469/2650/12-08-2014 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

12. Την 190/2013 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Γορτυνίας.

 

13. Τη 17/06-02-2013 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

14. Τη 73/16-12-2015 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

 

15. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

16. Την 141/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 29-12-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.