Προεδρικό διάταγμα 29/4/13c

ΠΔ 29-04-2013: Πολεοδομική μελέτη επέκτασης τμήματος της περιοχής του Αθλητικού Κέντρου στη θέση Μαζαρέκο της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 29-04-2013: Πολεοδομική μελέτη επέκτασης τμήματος της περιοχής του Αθλητικού Κέντρου στη θέση Μαζαρέκο της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 175/ΑΑΠ/2013), 22-05-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 43 (παράγραφοι 1, 4 και 5), 44 (παράγραφοι 1, 2 και 4) και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 12, 13, 14, 15 και 31 (παράγραφοι 1 και 2) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν [Α] 45892/11-08-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λ.π. ((ΦΕΚ 1292/Β/2010), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 1623/Β/2010)).

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

7. Την υπ' αριθμόν Υ46/06-07-2012 απόφαση Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη (ΦΕΚ 2101/Β/2012).

 

8. Την υπ' αριθμόν 67074/4959/06-10-1989 απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου των οικισμών Σπάτων και Χριστούπολης του Δήμου Σπάτων και του οικισμού Μπούρα των Δήμων Παιανίας και Σπάτων (νομού Αττικής), όπως αναδημοσιεύτηκε με την 63845/3187/1994 (ΦΕΚ 665/Δ/1994) και τροποποιήθηκε με την 4878/1028/1999 (ΦΕΚ 250/Δ/1999) όμοιες αποφάσεις.

 

9. Την υπ' αριθμόν 25424/2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της Ζώνης Αθλητικού Κέντρου στη θέση Μαζαρέκο της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (νομού Αττικής).

 

10. Τα υπ' αριθμούς 768/2009 και 2633/2009 έγγραφα του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας.

 

11. Τα υπ' αριθμούς 14289/22-12-2008, 14364ΠΕ/19-01-2009 και 1665/17-02-2009 έγγραφα της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

12. Το υπ' αριθμόν 10052ΠΕ/21-01-2009 έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

13. Το υπ' αριθμόν 4812/22-01-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση της μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας της περιοχής του Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Σπάτων στα πλαίσια της αντίστοιχης μελέτης επέκτασης του σχεδίου πόλεως.

 

14. Την υπ' αριθμόν 5311/20-07-1998 πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης ως μη δασικής του Δασαρχείου Πεντέλης.

 

15. Τις υπ' αριθμούς 156/2008, 191/2008 και 32/2009 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάτων και τις 85/2011 και 223/2012 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων - Αρτέμιδος.

 

16. Το υπ' αριθμόν 11602/02-05-2011 έγγραφο του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος.

 

17. Τις υπ' αριθμούς 247/2009 και 67/10.3.2011 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και την 124/2012 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

18. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

19. Τις 214/2010, 51/2012 και 79/2013 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 29-04-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.