Προεδρικό διάταγμα 29/8/07

ΠΔ 29-08-2007: Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Παραδοσιακού Οικισμού Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης και καθορισμού ειδικών πρόσθετων όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης σε ορισμένα οικόπεδα και οικοδομικά τετράγωνα αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 29-08-2007: Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Παραδοσιακού Οικισμού Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης και καθορισμού ειδικών πρόσθετων όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης σε ορισμένα οικόπεδα και οικοδομικά τετράγωνα αυτού, (ΦΕΚ 396/ΑΑΠ/2007), 03-09-2007.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του νόμου 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988) Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες σχετικές διατάξεις και του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) άρθρο 3 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 25 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 43, 44, 152, 154 και 160 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 358/1986 (ΦΕΚ 158/Α/1986) Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείου Βορείου Ελλάδος.

 

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

7. Το από 12-03-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 197/Δ/1979) περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού οικισμού, περιοχής Άνω Πόλεως Θεσσαλονίκης.

 

8. Το από 17-05-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 313/Δ/1979) περί καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Άνω Πόλεως Θεσσαλονίκης κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του από 07-12-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 904/Δ/1999) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του από 17-05-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 313/Δ/1979) περί καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Άνω Πόλεως Θεσσαλονίκης.

 

9. Το από 07-10-1980 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 611/Δ/1980) Περί τροποποιήσεως και αναθεωρήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Άνω Πόλεως Θεσσαλονίκης και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως ενίων οικοπέδων αυτού.

 

10. Το από 28-11-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 27/Δ/1986) Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης στην περιοχή Άνω Πόλη.

 

11. Την υπ' αριθμόν Υ704/1988 (ΦΕΚ 575/Β/1988) απόφαση του Πρωθυπουργού Μετονομασία του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας σε Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

 

12. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 301/2007 (ΦΕΚ 80/Β/2007) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Οικονομίας και Οικονομικών - Μακεδονίας Θράκης Συγκρότηση ενιαίου διοικητικού τομέα και σύσταση θέσης Ειδικού γραμματέα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.

 

13. Την υπ' αριθμόν 8019/1999 (ΦΕΚ 900/Δ/1999) απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης χαρακτηρισμός ως διατηρητέων κτιρίων, αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών στοιχείων του παραδοσιακού οικισμού της Άνω Πόλης της Θεσσαλονίκης και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης, κανονισμός προστασίας και χρήση των κτιρίων αυτών.

 

14. Την υπ' αριθμόν 1781/2002 (ΦΕΚ 333/Δ/2002) απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης χαρακτηρισμός ως διατηρητέων κτιρίων, αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών στοιχείων του παραδοσιακού οικισμού της Άνω Πόλης της Θεσσαλονίκης και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης, κανονισμός προστασίας και χρήση των κτιρίων αυτών.

 

15. Τις υπ' αριθμούς 1069/1997, 4914/1997 και 251/1998 αποφάσεις του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης για τη σύσταση - συγκρότηση Ομάδας Ειδικής Μελέτης προκειμένου να διατηρηθεί αναλλοίωτη η φυσιογνωμία του οικισμού και τις τελικές προτάσεις της Ομάδας αυτής για την Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, όπως διατυπώθηκαν στα από 27-03-1998 και 07-06-2000 πρακτικά και την από 30-11-2001 αιτιολογική έκθεση.

 

16. Την υπ' αριθμόν 327/2001 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης για τον αποχαρακτηρισμό χώρου Δημοτικού Σχολείου (οικοδομικά τετράγωνα 73, 73Α) σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 556/1998 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

 

17. Την υπ' αριθμόν 387/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης με την οποία γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου του παραδοσιακού οικισμού της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης.

 

18. Την υπ' αριθμόν 1668/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης με την οποία εγκρίνει την τροποποίηση της υψομετρικής μελέτης στην οδό Χαβρίου (τμήμα μεταξύ των οδών Επιμενίδου και Φωτίου).

 

19. Την υπ' αριθμόν 1229/2005 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την οποία γνωμοδότησε για τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά της υπ' αριθμόν 387/2003 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και χαρακτήρισε τη μελέτη ως «αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Άνω Πόλης με την έννοια του άρθρου 21 του από [Ν] 22-04-1929 νομοθετικού διατάγματος λόγω των εκτεταμένων τροποποιήσεων που περιλαμβάνει. Ομοίως την υπ' αριθμόν 1923/2005 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την οποία γνωμοδότησε στις ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά της υπ' αριθμόν 1229/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

20. Το υπ' αριθμόν 4715/2001 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού / 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων περί προστασίας και ανάδειξης Μνημείων της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης.

 

21. Τις υπ' αριθμούς 1/11 έως 18-04-2006 και 2/26-07-2006 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.

 

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

23. Τις υπ' αριθμούς Δ41/2007 και Δ177/2007 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 29-08-2007

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.