Προεδρικό διάταγμα 2/9/09d

ΠΔ 02-09-2009: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης τμήματος των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 της περιοχής δεύτερης κατοικίας Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (νομού Αττικής), αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα, του ιδίου ως άνω δήμου, τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης σε τμήματα εγκεκριμένου σχεδίου των παραπάνω πολεοδομικών ενοτήτων και καθορισμός οριογραμμών ρεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 02-09-2009: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης τμήματος των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 της περιοχής δεύτερης κατοικίας Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (νομού Αττικής), αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα, του ιδίου ως άνω δήμου, τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης σε τμήματα εγκεκριμένου σχεδίου των παραπάνω πολεοδομικών ενοτήτων και καθορισμός οριογραμμών ρεμάτων, (ΦΕΚ 466/ΑΑΠ/2009), 23-09-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 22, 44, 116, 117, 118, 152, 154, 160, 161, 243, 248, 249, 250 και 255 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 243, 248, 249, 250 και 255 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 13 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/1987).

 

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979), όπως η παράγραφος 3 συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 (παράγραφος 1)γ) του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 (παράγραφοι 2.1 και 2.1.1) του νόμου 1515/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΦΕΚ 18/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 του νόμου 2242/1994 Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 162/Α/1994).

 

4. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Αττικής περιοχών για δεύτερη κατοικία (ΦΕΚ 456/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με το από 27-06-1988 προεδρικό διάταγμα Τροποποίηση ορίων περιοχών για δεύτερη κατοικία εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) νομού Αττικής (ΦΕΚ 556/Δ/1988).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Την υπ' αριθμόν 5643/2007 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 της περιοχής δεύτερης κατοικίας Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (νομού Αττικής).

 

7. Την υπ' αριθμόν 17810/754/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Σύνταξη και έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής δεύτερης κατοικίας «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (νομού Αττικής).

 

8. Τα υπ' αριθμούς 105101/6257/1986 και 75800/3260/1988 έγγραφα της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας.

 

9. Το υπ' αριθμόν 1697/2007 έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης και το υπ' αριθμόν 5198/2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής.

 

10. Το υπ' αριθμόν 592/2004 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

 

11. Το υπ' αριθμόν 08/ΔΤΑ/2688/2004 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας – Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Διεύθυνσης Ανατολικής Αττικής.

 

12. Τα υπ' αριθμούς 92780/1981/2008 και 84845/510/2008 έγγραφα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

13. Τα υπ' αριθμούς 113/2006, 93/2008 και 70/2009 υπηρεσιακά σημειώματα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

14. Τις υπ' αριθμούς 253/2004, 9/2004, 5/2005, 302/2005 και 377/2005 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (νομού Αττικής).

 

15. Τις υπ' αριθμούς 170/2005, 209/2005, 219/2005, 18/2006 και 79/2006 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

17. Τις υπ' αριθμούς 58/2009 και 145/2009 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

Αθήνα, 02-09-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.