Προεδρικό διάταγμα 30/4/12b

ΠΔ 30-04-2012: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (νομού Αττικής) στο Οικοδομικό Τετράγωνο 57 περιοχή 64


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 30-04-2012: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (νομού Αττικής) στο Οικοδομικό Τετράγωνο 57 περιοχή 64, (ΦΕΚ 172/ΑΑΠ/2012), 15-05-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6) και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 (παράγραφος 1) του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001).

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 9)β του άρθρου 25 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

4. Την υπ' αριθμόν 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού Αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/2009).

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 2) και 6 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 221/Α/2009).

 

6. Την υπ' αριθμόν Υ14/2011 απόφαση Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη (ΦΕΚ 2740/Β/2011).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

8. Την υπ' αριθμόν 12390/2004 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας και το υπ' αριθμόν 3364/2005 πρακτικό αποδοχής της από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

 

9. Τις υπ' αριθμόν 649/2009 και 1080/2009 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Αθηναίων.

 

10. Το υπ' αριθμόν Φ5/1/2637/03-05-2007 έγγραφο της Γ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

11. Τις υπ' αριθμόν 137/30-07-2008 και 251/04-11-2009 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

12. Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2009 με ΚΑ 7121 Φ10 κονδύλιο ύψους 1.219.364,21 Ευρώ, για την συντέλεση της απαλλοτρίωσης, το υπ' αριθμόν 165762/31-08-2011 έγγραφο του Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με το οποίο το ως άνω κονδύλιο με το συγκεκριμένο κωδικό έχει δεσμευθεί για τον ίδιο σκοπό και στον προϋπολογισμό έτους 2011, καθώς και το υπ' αριθμόν 072672/11-04-2012 έγγραφο του Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με το οποίο το ως άνω κονδύλιο έχει δεσμευθεί για τον ίδιο σκοπό και στον προϋπολογισμό έτους 2012.

 

13. Το υπ' αριθμόν 196718/01-10-2010 έγγραφο του Δήμου Αθηναίων.

 

14. Τις υπ' αριθμούς 136/2010, 55/2011, 173/2011 και 59/2012 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 30-04-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.