Προεδρικό διάταγμα 30/6/03

ΠΔ 30-06-2003: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Ολυμπιακού χωριού στο δήμο Αχαρνών (νομού Αττικής) και τροποποίηση των όρων δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 30-06-2003: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Ολυμπιακού χωριού στο δήμο Αχαρνών (νομού Αττικής) και τροποποίηση των όρων δόμησης, (ΦΕΚ 697/Δ/2003), 08-07-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 (παράγραφος 1 περίπτωση ζ) και 4 του νόμου 2730/1999 Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 130/Α/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 248 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

4. Την 25801/5819/1999 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 767/Δ/1999), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του δήμου Αχαρνών νομού Αττικής, το οποίο είχε εγκριθεί με την 4941/514/1989 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 145/Δ/1989) και τροποποιηθεί με τις 35876/1791/1990 (ΦΕΚ 238/Δ/1990) και 92501/6953/1994 (ΦΕΚ 1238/Δ/1994) αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

5. Την από 27-02-2003 (αριθμός πρωτοκόλλου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 9800/2003) αίτηση της οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004.

 

6. Την 1038/2002 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Αχαρνών.

 

7. Την 64/2003 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

9. - Την 199/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 30-06-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.