Προεδρικό διάταγμα 40/20

ΠΔ 40/2020: Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 40/2020: Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (ΦΕΚ 85/Α/2020), 15-04-2020.

 

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

Α. Τις διατάξεις:

 

1. Του νόμου 4622/2019 Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ 133/Α/2019), και ιδίως του άρθρου 20 παράγραφοι 1-3 και 5 αυτού.

 

2. Των άρθρων 20 και 47 - 61 του νόμου 4623/2019 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα (ΦΕΚ 134/Α/2019).

 

3. Των άρθρων 43 - 48 και 50 - 52 του νόμου 4635/2019 Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

4. Των άρθρων 1, 4 παράγραφος 5 και 5 του προεδρικού διατάγματος 81/2019 Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (ΦΕΚ 119/Α/2019).

 

5. Του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 84/2019 Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων (ΦΕΚ 123/Α/2019).

 

6. Του προεδρικού διατάγματος 83/2019 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 121/Α/2019).

 

7. Της υπ' αριθμόν Υ/6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2902/Β/2019).

 

8. Της υπ' αριθμόν 340/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 3051/Β/2019).

 

9. Της υπ' αριθμόν 1095Α/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3180/Β/2019).

 

10. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

11. Της ΑΠ ΓΔΟΔΥ/ΔΠΥ/94/13-01-2020 εισήγησης δημοσιονομικών επιπτώσεων.

 

Β. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, που ανέρχεται στο ποσό των 163.050 ευρώ, η οποία θα βαρύνει συγκεκριμένα κατά ειδικό φορέα της ΑΛΕ 2120101001, 2120104001, 2190201001, 2190201002, 2190202001 και 2190201003. Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί μέσω της διαδικασίας μεταφοράς πιστώσεων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 71 του νόμου [Ν] 4270/2014 περί ανακατανομής πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Γ. Την υπ' αριθμόν Δ68/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Επικρατείας και των Υφυπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

 

Μέρος Πρώτο: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

 

Κεφάλαιο Α: Αποστολή και Διάρθρωση Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

Άρθρο 1: Αποστολή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 2: Διάρθρωση υπηρεσιών Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 3: Ιδιαίτερα γραφεία

 

Κεφάλαιο Β: Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό

 

Άρθρο 4: Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 5: Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Άρθρο 6: Αυτοτελές Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Άρθρο 7: Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων

 

Κεφάλαιο Γ: Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

Άρθρο 8: Υπηρεσία Συντονισμού

Άρθρο 9: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Άρθρο 10: Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

Άρθρο 11: Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Άρθρο 12: Διεύθυνση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας

Άρθρο 13: Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης

Άρθρο 14: Αυτοτελές Τμήμα ΠΣΕΑ

 

Κεφάλαιο Δ: Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

 

Άρθρο 15: Αποστολή και βασική διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

Άρθρο 16: Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικών Έργων

Άρθρο 17: Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Άρθρο 18: Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής

Άρθρο 19: Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 20: Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα

Άρθρο 21: Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου

Άρθρο 22: Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου

Άρθρο 23: Διεύθυνση Υπηρεσιών μιας Στάσης

Άρθρο 24: Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων Ραπτάρχης

 

Κεφάλαιο Ε: Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίας Διοίκησης

 

Άρθρο 25: Αποστολή και διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 26: Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων

Άρθρο 27: Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας

Άρθρο 28: Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 29: Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους

Άρθρο 30: Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών

Άρθρο 31: Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 32: Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα και Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 33: Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα

Άρθρο 34: Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών

Άρθρο 35: Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Άρθρο 36: Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Διάρθρωση και Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

 

Άρθρο 37: Αποστολή και βασική διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Άρθρο 38: Γενική Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Άρθρο 39: Διεύθυνση Ασύρματων Επικοινωνιών, Δικτύων Πέμπτης Γενιάς (5G) και Διαστήματος

Άρθρο 40: Διεύθυνση Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Άρθρο 41: Διεύθυνση Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων

Άρθρο 42: Διεύθυνση Ταχυδρομείων

Άρθρο 43: Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας

Άρθρο 44: Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Κυβερνοασφάλειας

Άρθρο 45: Διεύθυνση Πρόληψης και Προστασίας

Άρθρο 46: Διεύθυνση Επιχειρησιακής Συνέχειας

Άρθρο 47: Διεύθυνση Συντονισμού Φορέων

Άρθρο 48: Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Συντονισμού και Διεθνών Σχέσεων

 

Μέρος Δεύτερο: Προσωπικό

 

Κεφάλαιο Α: Προσωπικό Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

Άρθρο 49: Θέσεις Προσωπικού

Άρθρο 50: Κατανομή Θέσεων Μόνιμου Προσωπικού κατά Κατηγορία και Κλάδο

Άρθρο 51: Κατανομή Θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατά Βαθμίδα και Ειδικότητα

Άρθρο 52: Ειδικές Θέσεις Προσωπικού

Άρθρο 53: Προσόντα Μόνιμου Προσωπικού και Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Άρθρο 54: Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 55: Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Άρθρο 56: Περιγράμματα θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων

Άρθρο 57: Κλάδοι / Ειδικότητες Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 58: Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Άρθρο 59: Κλάδοι Προϊσταμένων Τμημάτων

Άρθρο 60: Κατάταξη του υπηρετούντος προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε οργανικές θέσεις

Άρθρο 61: Καταργούμενες Διατάξεις

Άρθρο 62: Τελικές διατάξεις και ισχύς

 

Αθήνα, 14-04-2020

 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.