Προεδρικό διάταγμα 4/9/03

ΠΔ 04-09-2003: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη στην πολεοδομική ενότητα του Ελαιώνα (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 04-09-2003: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη στην πολεοδομική ενότητα του Ελαιώνα (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 959/Δ/2003), 12-09-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2 και 6), 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 99 (παράγραφος 2) του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990) όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 2052/1992 Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

4. Τις 172/2001 και 210/2001 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

 

5. Τις 2/2001 (συνεδρία 85) και 1/2002 (συνεδρία 34) γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας.

 

6. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

7. Τη 293/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη στην πολεοδομική ενότητα του Ελαιώνα νομού Αττικής που έχει καθορισθεί Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης με το από 18-12-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 709/Δ/1990) και ειδικότερα στο χώρο της Λαχαναγοράς με τη μετατόπιση ρυμοτομικών γραμμών, όπως φαίνεται στα σχετικά 5 πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 30267/2003 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

 

2. Επιβάλλεται η υποχρεωτική φύτευση όπως φαίνεται στα τρία από τα πέντε παραπάνω διαγράμματα.

 

pd.4.9.03

 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 04-09-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.