Προεδρικό διάταγμα 509/84 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 23 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 91/Α/1970) όπως αυτό τροποποιήθηκε:

 

α) με το άρθρο 1 του βασιλικού διατάγματος 832/1970 (ΦΕΚ 288/Α/1970) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του υπ' αριθμόν 465/1970 βασιλικού διατάγματος περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως κ.λ.π.

 

β) με τα άρθρα 1, 2 και 3 του βασιλικού διατάγματος 548/1971 (ΦΕΚ 160/Α/1971) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του βασιλικού διατάγματος 465/1970 περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων κ.λ.π.

 

γ) με το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος 163/1973 (ΦΕΚ 177/Α/1973) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρου 2 του βασιλικού διατάγματος 548/1971 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων κ.λ.π. και

 

δ) με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 1184/1981 (ΦΕΚ 295/Α/1981) περί αντικαταστάσεως διατάξεων τινών του βασιλικού διατάγματος 465/1970, περί όρων και προϋποθέσεων κ.λ.π., αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 23: Πρατήρια που ιδρύθηκαν στο παρελθόν

 

Η λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων, που ιδρύθηκαν πριν από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού (09-07-1970) για τα οποία δεν πραγματοποιήθηκε η προσαρμογή της διατάξεως κυκλοφοριακής σύνδεσης τους, όπως όριζαν οι διατάξεις του βασιλικού διατάγματος 548/1971 (ΦΕΚ 160/Α/1971) και του προεδρικού διατάγματος 163/1973 (ΦΕΚ 177/Α/1973) παρατείνεται έως τις 31-07-1987 εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους.

 

2. Κάθε περιφερειακή υπηρεσία συγκοινωνιών νομαρχιακού επιπέδου απευθύνει με βάση τα στοιχεία που τηρούνται σ' αυτή, έγγραφο στο πρόσωπο ή τα πρόσωπα τα οποία εκμεταλλεύονται κάθε ένα πρατήριο διάθεσης υγρών καυσίμων που υπάγεται στην παράγραφο 1 και βρίσκεται και λειτουργεί μέσα στην περιφέρεια της τοπικής αρμοδιότητάς της. Το έγγραφο αυτό κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική αρχή της περιφέρειας της κατοικίας αυτού με απόδειξη παραλαβής αφού για το σκοπό αυτό συνταχθεί σχετικό αποδεικτικό παραλαβής, στο οποίο τίθενται οι υπογραφές και γράφονται τα στοιχεία τόσο εκείνου που επιδίδει το έγγραφο όσο και εκείνου που παραλαμβάνει αυτό. Το αποδεικτικό παραλαβής επιστρέφεται από την αστυνομική αρχή στην υπηρεσία συγκοινωνιών και τίθεται στο φάκελλο του πρατηρίου. Στο παραπάνω έγγραφο αναγράφεται υποχρεωτικά: ότι η λειτουργία του πρατηρίου παρατείνεται έως τις 31-07-1987, εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, ότι ο εκμεταλλευόμενος το πρατήριο υποχρεούται να υποβάλλει, έως τις 31-07-1985 στην υπηρεσία συγκοινωνιών που εκδίδει το έγγραφο, αίτηση που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους και γίνεται μνεία των συνεπειών που συνεπάγεται η παράβαση των ρυθμίσεων των επόμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.

 

3. Η αίτηση της προηγούμενης παραγράφου συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία:

 

α) παράβολο δημόσιου ταμείου δραχμών τριακοσίων (300) για κάθε μία μόνιμη αντλία, δραχμών εκατό (100) για κάθε μία φορητή αντλία και δραχμές τριακόσιες (300) για κάθε ένα πλυντήριο - λιπαντήριο.

 

β) Υπεύθυνη δήλωση του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι δεν έγινε αλλαγή στο πρατήριο, ότι δεν καταδικάσθηκε κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων καθώς και λιποταξία ή ανυποταξία και ότι δεν υπόκειται στις στερήσεις και ανικανότητες που απαγγέλλονται και που προβλέπονται από τα άρθρα 82 και 83 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 720/1970 (ΦΕΚ 253/Α/1973) περί στρατολογίας, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει. Στη δήλωση αυτή ο αιτών αναφέρει οποιαδήποτε μεταβολή έγινε στο πρατήριο ή στα στοιχεία της εγκατάστασης ή της κυκλοφοριακής σύνδεσης αυτού με την οδό ή οποιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή στην περιοχή γύρω από το πρατήριο, από το χρόνο που χορηγήθηκε η τελευταία άδεια λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

γ) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής, σε πέντε (5) αντίτυπα, σε κλίμακα 1:200 ή 1:500 σε ακτίνα 250 m στο οποίο σημειώνονται, με κόκκινο χρώμα, η οικοδομική γραμμή, η θέση του πρατηρίου με τα πλάτη των δρόμων καθώς και τα είδη των κτισμάτων που είναι γειτονικά. Προπάντων σημειώνονται οι ακριβείς θέσεις στις οποίες μπορεί να υπάρχουν: νοσηλευτικά ιδρύματα, αρχαιολογικοί χώροι, εργοστάσια ή αποθήκες, εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες, εκπαιδευτήρια, κινηματογράφοι ή θέατρα, εγκαταστάσεις που η λειτουργία τους προϋποθέτει χρήση φλόγας, αγωγοί υψηλής τάσης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, όταν υπάρχει δυνατότητα για κατασκευή κυκλοφοριακής σύνδεσης με βάση τα σχεδιαγράμματα - υποδείγματα που έχουν εγκριθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του διατάγματος αυτού, υποβάλλεται σχέδιο σύνδεσης του πρατηρίου που να είναι σύμφωνο με τα υποδείγματα αυτά, κατά περίπτωση. Σε αντίθετη περίπτωση στο τοπογραφικό υπόδειγμα που υποβάλλεται κατά το προηγούμενο εδάφιο, σημειώνεται η κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου με την οδό που προτείνεται.

 

4. Όταν έχει γίνει παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσης πρατηρίου που λειτουργεί στο σύνολο ή μέρος σε πρόσωπο διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται στην τελευταία άδεια λειτουργίας, υποβάλλεται εκτός από τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου και υπεύθυνη δήλωση του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 του νέου εκμεταλλευτή του πρατηρίου στην οποία βεβαιώνεται ότι αυτός έχει το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του πρατηρίου και ότι δεν είναι κάτοχος άδειας λειτουργίας άλλου πρατηρίου, ολοκλήρου ή μέρους αυτού σ' όλη τη χώρα και επιδεικνύεται το εκλογικό βιβλιάριο του νέου εκμεταλλευτή ή υποβάλλεται βεβαίωση αυτού ότι κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά για έκδοσή του.

 

5. Αν έως την πιο πάνω προθεσμία (31-03-1985), δεν υποβληθεί κανένα η υποβληθούν μερικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, το πρατήριο θεωρείται οριστικώς παράνομο και εφαρμόζονται οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 869/1971 (ΦΕΚ 79/Α/1971) περί επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά των κυρίων ή εκμεταλλευτών πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίμων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων λειτουργουσών άνευ αδείας λειτουργίας ή κατά παράβασιν των όρων των κειμένων διατάξεων.

 

6. α) Μετά από την υποβολή της αιτήσεως και των δικαιολογητικών που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο ενεργείται αυτοψία από ένα μηχανικό ή υπομηχανικό της οικείας νομαρχίας. Κατά την αυτοψία εξετάζεται εάν πληρούνται οι περιορισμοί της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του διατάγματος αυτού.

 

β) Εφόσον πληρούνται οι κατά την προηγούμενη περίπτωση όροι χορηγείται προσωρινή άδεια λειτουργίας του πρατηρίου με χρόνο λήξεώς της μέχρι της 31-07-1987.

 

7. α) Μετά τη χορήγηση της προσωρινής κατά την προηγούμενη παράγραφο άδειας λειτουργίας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου, διαβιβάζονται από την υπηρεσία συγκοινωνιών, στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων για έλεγχο, και θεώρηση.

 

β) Στη συνέχεια η κατά την προηγούμενη περίπτωση αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων:

 

α)α) Προβαίνει στην έγκριση των σχεδιαγραμμάτων που υποβλήθηκαν, εφόσον αυτά είναι σύμφωνα με τα υποδείγματα που έχουν κυρωθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του διατάγματος αυτού.

 

β)β) Στην περίπτωση που δεν παρέχεται δυνατότητα να γίνει κατασκευή της κυκλοφοριακής σύνδεσης του πρατηρίου σύμφωνα με τα υποδείγματα που έχουν εγκριθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του διατάγματος αυτού, καλεί τον ενδιαφερόμενο να υποβάλλει εναλλακτικές λύσεις με σκοπό να εξασφαλίζει ακίνδυνη κυκλοφορία με εξάντληση για το στόχο αυτό όλων των δυνατοτήτων που παρέχει το οικόπεδο και η γύρω από το οικόπεδο περιοχή που προσφέρεται για εξυπηρέτηση της σύνδεσης αυτής. Αν τυχόν υπάρχουν υποδείξεις της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, αυτές είναι υποχρεωτικές. Εφόσον από τις εναλλακτικές λύσεις που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι είναι δυνατή η επιλογή λύσης η οποία παρέχει ασφάλεια στην κυκλοφορία, αυτή εγκρίνεται όπως αναφέρεται στην προηγούμενη υποπερίπτωση. Σε αντίθετη περίπτωση γνωστοποιείται στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών ότι δεν εξασφαλίζεται ακίνδυνη κυκλοφορία από τη λειτουργία του πρατηρίου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών ενεργεί τα νόμιμα για την απαγόρευση της λειτουργίας και τη σφράγιση του πρατηρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

8. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, μέχρι 31-07-1986, υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει το έργο της έγκρισης των σχεδιαγραμμάτων όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο και μετά από κάθε μια έγκριση που χορηγεί αποστέλλει αντίγραφο των εγκεκριμένων σχεδιαγραμμάτων στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία συγκοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

 

9. Μετά την προσαρμογή της διάταξης σύνδεσης του πρατηρίου, σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις των περίπτωση α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του διατάγματος αυτού. Μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο ο ενδιαφερόμενος επί πλέον υποβάλλει:

 

α) Έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων ότι εκτελέστηκαν πλήρως οι εργασίες προσαρμογής σύνδεσης του πρατηρίου με την οδό, σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα που έχουν εγκριθεί.

 

β) Υπεύθυνη δήλωση σε σφραγιστό χαρτί του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 ότι δεν καταδικάστηκε κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμου καθώς και για λιποταξία ή ανυποταξία και ότι δεν υπόκειται στις στερήσεις και στις ανικανότητες που επαγγέλλονται από τα άρθρο 82 και 83 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 720/1970 (ΦΕΚ 253/Α/1970).

 

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου αυτής χορηγείται άδεια λειτουργίας για το πρατήριο. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο άδεια λειτουργίας χορηγείται χωρίς χρονικό περιορισμό και σ' αυτή γράφονται οι όροι που ορίζει η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του διατάγματος αυτού.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.