Προεδρικό διάταγμα 60/07 - Άρθρο 78

Άρθρο 78


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα Παραρτήματα Ι έως Χ, τα οποία έχουν ως ακολούθως:

 

Παράρτημα Ι: Κατάλογος των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο β)

Παράρτημα ΙΙ: Υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο δ)

Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος των οργανισμών και των κατηγοριών οργανισμών δημοσίου δικαίου που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο

Παράρτημα ΙV: Κεντρικές κυβερνητικές αρχές

Παράρτημα V: Κατάλογος των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 6, όσον αφορά τις συμβάσεις που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές στον τομέα της άμυνας

Παράρτημα VΙ: Ορισμός ορισμένων τεχνικών προδιαγραφών

Παράρτημα VII: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις

Παράρτημα VIII: Προδιαγραφές σχετικά με τη δημοσίευση

Παράρτημα IX: Μητρώα

Παράρτημα Χ: Απαιτήσεις σχετικά με τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής ή των σχεδίων και μελετών στους διαγωνισμούς μελετών

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.