Νόμος 3897/10 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Συνεργεία αυτοκινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς των αδειών λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, του άρθρου 22 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α/1988), όπως ισχύει, που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν τις 25-02-1988 και τα οποία έλαβαν διαδοχικές άδειες λειτουργίας ορισμένου χρόνου με βάση τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 224/1997 (ΦΕΚ 169/Α/1997) και μετέπειτα, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 160/2005, μέχρι τις 31-12-2006, οι οποίες και παρατάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2007) μέχρι τις 31-12-2009, παρατείνεται μέχρι τη συνταξιοδότηση, για καθέναν εκ των εκμεταλλευτών του συνεργείου.

 

Σε αυτήν την περίπτωση και εντός διαστήματος 3 μηνών, κατόπιν αίτησης του εκμεταλλευτή, γίνεται τροποποίηση της προσωρινής άδειας λειτουργίας του συνεργείου, ώστε να συμπεριλάβει τη νέα προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης. Στο διάστημα αυτό απαγορεύεται η επέκταση των εγκαταστάσεων του συνεργείου ή η μετεγκατάστασή του σε άλλη θέση ή η οποιαδήποτε μεταβίβαση της αδείας του. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 του προεδρικού διατάγματος 78/1988, όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 105 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως ακολούθως:

 

{γ. Επιτρέπεται η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων ασχολουμένων με την τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συσκευών και εξαρτημάτων υγραερίου αυτοκινήτων, βάσει των σχετικών διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α/1988), όπως αυτό ισχύει, καθώς και η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υγραερίου αυτοκινήτων βάσει των σχετικών διατάξεων του νόμου 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/1985), όπως αυτός ισχύει, επί 1 έτος από της δημοσιεύσεως του προβλεπόμενου στο εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου προεδρικού διατάγματος και της προβλεπόμενης στο εδάφιο β' της παρούσας παραγράφου υπουργικής αποφάσεως, αντιστοίχως.}

 

3. Κρίνεται κατάλληλη η θέση για την ίδρυση, μετεγκατάσταση και λειτουργία συνεργείων ασχολουμένων με την τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συσκευών και εξαρτημάτων τροφοδοσίας αυτοκινήτων με υγραέριο και γενικότερα με αεριώδη υπό πίεση καύσιμα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008) και των εδαφίων α', β' και γ' της παραγράφου 1, καθώς και των εδαφίων α', β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α/1988), όπως ισχύουν. Το εδάφιο ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α/1988) καταργείται.

 

4. Για τα συνεργεία της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α/1988), όπως ισχύει, η καταγραφόμενη έκταση του τοπογραφικού διαγράμματος του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 ορίζεται σε 50 m, από τα όρια του συνεργείου.

 

5. α) Η ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια των συνεργείων αερίων καυσίμων της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α/1988), όπως ισχύει, ορίζεται σε 50 m2. Στα συνεργεία της ειδικότητας αυτής επιτρέπεται η ύπαρξη οποιουδήποτε υπογείου χώρου ή ορόφου, με την υποχρέωση τοποθέτησης σε όλα τα επίπεδα των χώρων του συνεργείου, πιστοποιημένων συσκευών ανίχνευσης διαρροών υγραερίου - φυσικού αερίου, συνδεδεμένων ηλεκτρικά μέσω ειδικού πίνακα και εφεδρικής τροφοδοσίας με σειρήνα και φάρο κινδύνου. Για κάθε είδος αερίου καυσίμου (LPG ή CNG) τοποθετείται ξεχωριστός ανιχνευτής. Ο ανιχνευτής διαρροής καυσίμου LPG τοποθετείται σε απόσταση 30 cm από το έδαφος. Ο ανιχνευτής διαρροής καυσίμου CNG τοποθετείται σε απόσταση 30 cm από την οροφή. Οι εργασίες της ειδικότητας της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988, όπως ισχύει, πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στους ισόγειους χώρους επισκευής του συνεργείου.

 

β) Οι εργασίες της ειδικότητας της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α/1988), όπως ισχύει, επιτρέπεται να γίνονται σε συνεργεία, τα οποία αναλαμβάνουν επισκευές και συντηρήσεις περισσότερων της μιας ειδικοτήτων του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988, όπως ισχύει, με την υποχρέωση τοποθέτησης σε όλα τα επίπεδα των χώρων του συνεργείου, πιστοποιημένων συσκευών ανίχνευσης διαρροών υγραερίου - φυσικού αερίου, συνδεδεμένων ηλεκτρικά μέσω ειδικού πίνακα και εφεδρικής τροφοδοσίας με σειρήνα και φάρο κινδύνου. Για κάθε είδος αερίου καυσίμου (LPG ή CNG) τοποθετείται ξεχωριστός ανιχνευτής. Ο ανιχνευτής διαρροής καυσίμου LPG τοποθετείται σε απόσταση 30 cm από το έδαφος. Ο ανιχνευτής διαρροής καυσίμου CNG τοποθετείται σε απόσταση 30 cm από την οροφή.

 

γ) Ειδικά στο χώρο των εργασιών της ειδικότητας της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988, όπως ισχύει, τοποθετούνται κατ' ελάχιστο δύο ανιχνευτές ανά είδος αερίου καυσίμου. Στην περίπτωση που ο χώρος των ανωτέρω εργασιών είναι μεγαλύτερος από 50 m2, τοποθετείται ένας ανιχνευτής για κάθε 50 m2 επιπλέον χώρου. Οι ανωτέρω εργασίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε ισόγειους χώρους επισκευής του συνεργείου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο υπολογισμός της ωφέλιμης επιφάνειας των συνεργείων, στα οποία αναλαμβάνονται επισκευές περισσοτέρων της μίας ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένων και αυτής των αερίων καυσίμων, καθορίζεται στο 60% του αθροίσματος των ελάχιστων ωφέλιμων επιφανειών των επιμέρους ειδικοτήτων. Ο ίδιος τρόπος υπολογισμού ισχύει και για την ωφέλιμη επιφάνεια των βοηθητικών χώρων του συνεργείου (αποθήκη, WC) με αντίστοιχο ποσοστό 40%.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 116 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

6. Τα συνεργεία υγραερίου, της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α/1988), όπως ισχύει, που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης προγενέστερη εγκαταστάσεων οι οποίες εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α/1988), όπως ισχύει, προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου χορήγησης της άδειας λειτουργίας τους, μη επηρεαζόμενα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 1 αποστάσεις των μεταγενέστερων αυτών εγκαταστάσεων.

 

7. Για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη υγραερίων αυτοκινήτων ή αερίων καυσίμων, ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να είναι κάτοχος της άδειας της περίπτωσης α' ή β' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 1575/1985 και να έχει την προβλεπόμενη σχετική προϋπηρεσία σε όμοια εργασία συνεργείου.

 

Εναλλακτικά, αντί της προϋπηρεσίας της παραγράφου 2)θ του άρθρου 3 του νόμου 1575/1985, για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υγραερίου αυτοκινήτων, αρκεί η επιτυχής παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος σε πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή (Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και η λήψη αντίστοιχου πιστοποιητικού.

 

Αντί της προϋπηρεσίας της παραγράφου 1)β του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 66/2010 και της απαιτούμενης εκπαίδευσης της παραγράφου 1)γ του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 66/2010 για την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αερίων καυσίμων, αρκεί η επιτυχής παρακολούθηση επαγγελματικού εκπαιδευτικού προγράμματος σε πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή (Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και η λήψη αντίστοιχου πιστοποιητικού.

 

Η δομή, το περιεχόμενο, ο χρόνος και οι προδιαγραφές των επαγγελματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.